Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXV/161/2005

Uchwała nrXXV/161/2005

Numer uchwały: 2005/25/161
Numer sesji: 25
Rok: 2005Uchwała Nr XXV/161/05
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 25 czerwca 2005 r.

w sprawie: finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. e i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zaciągnąć zobowiązanie na modernizację wieloletniego zadania p.n.” Kompleksowa wymiana oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Pogorzela „ na kwotę 580.000 zł.
2. Realizacja zadania nastąpi w latach od 2005 do 2011.

§ 2
Pokrycie zobowiązania następować będzie z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem w budżecie gminy w latach obejmujących zobowiązanie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie : finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną

Po wykonaniu projektu i kosztorysu robót oraz uzgodnieniu kwoty za jaką będzie realizowanie zadanie kompleksowej wymiany źródeł światła w miejscach publicznych Gminy Pogorzela, koniecznym jest podjęcie uchwały o przystąpieniu do tego zadania. Koszt netto wyniesie zgodnie z umową 400.000 zł. netto. Koszt obsługi kredytu udzielonego przez ENEA S.A. wyniesie wysokość stawki WIBOR obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca, za który dokonano rozliczenia, powiększonej o 0,7 %. Spłata kredytu będzie trwała 6 lat zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy. Przewidywany koszt zdania wraz z odsetkami oraz stawką podatku VAT nie powinien przekroczyć kwoty 580.000 zł.
Kompleksowa wymiana oświetlenia miejsc publicznych ma na celu poprawę jakości oświetlenia, oszczędność energii (do 40 %) oraz uzupełnienie kilkudziesięciu źródeł światła.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional