Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXV/160/2005

Uchwała nrXXV/160/2005

Numer uchwały: 2005/25/160
Numer sesji: 25
Rok: 2005

Uchwała Nr XXV/160/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 czerwca 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.109 i art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2003 r Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1
  1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 48.943 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 8.129.042 zł.
§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.943 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 8.778.323 zł.
3. Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 3

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwałę przygotowała:
Teresa Lempach

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXV/160/05 z dnia 25.06.2005 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2005


Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

30.000

45.000

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30.000

45.000

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości45.000

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów

30.000


Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem


3.000


13.000

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
200


§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe


200


rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
2.800
10.000

§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

2.800


§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych


10.000

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw3.000

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
3.000

Dział 801 Oświata i wychowanie


943

rozdział 80101 Szkoły podstawowe


943

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związkom gmin/943

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska


23.000

rozdział 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód


20.000

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

20.000

rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych3.000

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej


3.000

Ogółem zmiany:

33.000

81.943


Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXV/160/05 z dnia 25.06.2005 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2005.


Zmniejszenia

Zwiększenia

    • Dział 750 - Administracja publiczna

    • 1.391

    • 4.791

rozdział 75022 Rady gmin

500

500

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


500

§ 4300 Zakup usług pozostałych

500


rozdział 75023 Urzędy gmin

891

891

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


891

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

891


rozdział 75095 Pozostała działalność


3.400

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


2.900

§ 4300 Zakup usług pozostałych


500

Dział 758 - Różne rozliczenia


2.000

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe


2.000

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego2.000

Dział 801 Oświata i wychowanie


943

rozdział 80101 Szkoły podstawowe


943

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów


943

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

3.757

46.357

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód


42.600

§ 4300 Zakup usług pozostałych


22.600

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


20.000

rozdział 90095 Pozostała działalność

3.757

3.757

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

3.757


§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


3.757

Ogółem zmiany:

5.148

54.091


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie