Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIV/158/2005

Uchwała nrXXIV/158/2005

Numer uchwały: 2005/24/158
Numer sesji: 24
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIV/158/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 03 czerwca 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.109, art.111 ust.2 pkt.5 art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1
  1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 18.000 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 8.080.099 zł.
§ 2
  1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 18.000 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 8.729.380zł.
  3. Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 3
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej Pogorzela
Nr XXIV/158/05 z dnia 03.06.2005 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2005


Zwiększenia


Dział 852 Pomoc społeczna


18.000


rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne


18.000


§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związkom gmin/


18.000Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej Pogorzela
Nr XXIV/158/05 z dnia 03.06.2005


Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2005


Zmniejszenia


Zwiększenia


Dział 600 Transport i łączność


45.000


45.000


rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe


45.000


45.000


§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych


45.000


§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy Inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między Jednostkami samorządu terytorialnego


45.000Dział 750 - Administracja publiczna


4.000


rozdział 75095 Pozostała działalność


4.000


§ 4430 Różne opłaty i składki


4.000

 

Dział 852 - Pomoc społeczna

4.000

18.000


rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne


18.000


§ 3110 Świadczenia społeczne


18.000


Rozdział 85295 Pozostała działalność


4.000§ 4300 Zakup usług pozostałych


4.000O g ó ł e m:


49.000


67.000

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie