Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIV/157/2005

Uchwała nrXXIV/157/2005

Numer uchwały: 2005/24/157
Numer sesji: 24
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIV/157/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 03 czerwca 2005 r.

w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2005 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1.

Postanawia się udzielić w 2005r. pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu przez wykonanie robót w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Pogorzela w kwocie określonej jak niżej :

1/ Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem przy ul. Gostyńskiej w m. Pogorzela do kwoty 45.000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXIV/157/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 03 czerwca 2005r.

Stosownie do art.117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr.15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone między innymi na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie robót określonych uchwałą w ciągu dróg powiatowych poprawi stan bezpieczeństwa i jakość życia społeczności lokalnej.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie