Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIII/156/2005

Uchwała nrXXIII/156/2005

Numer uchwały: 2005/23/156
Numer sesji: 23
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIII/156/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli.

Na podstawie art. 9 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/136/2000 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wprowadza się następujące zmiany:
1/. W § 6 dodaje się ustępy 10, 11 i 12 w brzmieniu:
„10. Inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze.
11. Prowadzenie działalności wydawniczo - promocyjnej.
12. Organizowanie działalności kulturalnej na terenach wiejskich”.
2/. § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Kandydata na Dyrektora Ośrodka wyłania się w drodze konkursu a jego powołania dokonuje Burmistrz na czas określony 5 lat.
2. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata Burmistrz powołuje na to stanowisko ustalonego przez siebie kandydata na czas określony do 5 lat.
3. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, Burmistrz może powołać Dyrektora Ośrodka na kolejny czas określony 5 lat.
4. Dyrektor Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka.
5. Dyrektor Ośrodka może powołać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional