Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIII/154/2005

Uchwała nrXXIII/154/2005

Numer uchwały: 2005/23/154
Numer sesji: 23
Rok: 2005

Uchwała nr XXIII/154/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art. 90 f. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 ) uchwala się: Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pogorzela

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa:
  1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
  2. formy stypendium szkolnego,
  3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
  4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§ 2

Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Pogorzela uczniom szkół wymienionym w art. 90b.ust.3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział II.
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

§ 3

1. Wysokość miesięcznego stypendium w danym roku szkolnym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90 d. ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
2. Ustala się następujące grupy dochodowe:
1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 150 zł ( I grupa )
2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 150 zł i nie przekraczający 250 zł (II grupa)
3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 250 zł i nie przekraczający 316 zł (III grupa)
3. Uczeń zakwalifikowany do grupy dochodowej otrzymuje stypendium w wysokości:
1) przy I grupie dochodowej - 72,00 zł
2) przy II grupie dochodowej - 54,00 zł
3) przy III grupie dochodowej - 45,00 zł
4. Kwota stanowiąca indywidualne uzupełnienie stypendium nie może być wyższa niż 20 zł

§ 4

1. Stypendium płatne będzie w okresach kwartalnych.
2. W roku 2005 stypendium płatne będzie od drugiego kwartału.

§ 5

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania , a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
3. pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
4. świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego w okresie zajęć szkolnych.

Rozdział III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty - wpis do rejestru.

§ 7

1. Ciałem o charakterze opiniodawczo-doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna, powoływana przez Burmistrza Pogorzeli.
2. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie w liczbie 3 osób.
3. Przewodniczącego Komisji wskaże Burmistrz.
4. Do zadań Komisji należy:
1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,
2) wstępne kwalifikowanie do grup dochodowych,
3) przedstawienie Burmistrzowi Pogorzeli propozycji kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium,
4) negatywne opiniowanie wniosków nie zasługujących na pozytywne rozpatrzenie,
5) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane.
5. Burmistrz może zlecać Komisji inne zadania niż wymienione w ust.4.
1. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Burmistrzem.
2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
3. Obsługę biurową Komisji zapewnia Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty.

§ 8

1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt. 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu zajęcia te organizującego.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza podręczników wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę.
3. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osobą przyznającą stypendium.
4. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 4 jest wypłacane z góry do piętnastego dnia roboczego miesiąca za który przysługuje, w formie gotówkowej, w kasie Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty. Przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej , na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest dopuszczalne za pisemną zgodą wnioskodawcy.

Rozdział IV.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 9

Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się do 5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Pogorzela w trybie art. 90 r. ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 10

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności :
  1. pożar domu lub mieszkania
  2. zalanie lub okradzenie mieszkania
  3. inne nie wymienione w pkt 1 i 2
  1. Gminna Komisja Stypendialna przedstawi Burmistrzowi Pogorzeli propozycje dotyczące formy w jakiej może być przyznany zasiłek szkolny oraz trybu i sposobu udzielania zasiłku.
  1. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 6 i § 7 ust. 4 niniejszego regulaminu.
  2. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.
Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional