Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIII/146/2005

Uchwała nrXXIII/146/2005

Numer uchwały: 2005/23/146
Numer sesji: 23
Rok: 2005Uchwała Nr XXIII/146/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami/ oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. Nr 34 poz. 309 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się Burmistrzowi Pogorzeli - Zdzisławowi Kowalczykowi - ubruttowione wynagrodzenie z uwzględnieniem następujących składników:

1.

wynagrodzenie zasadnicze w kwocie

3.600,00 zł

2.

20 % dodatek za wysługę lat w kwocie

720,00 zł

3.

dodatek funkcyjny w kwocie

1.100,00 zł

4.

20 % dodatek specjalny

940,00 zł

Razem

6.360,00 zł


Słownie : sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych gr 00.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Uzasadnienie

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 34 poz. 309 z późn. zm./ zachodzi konieczność regulacji wynagrodzenia Burmistrzowi. Jego dotychczasowe wynagrodzenie stanowiły stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego najniższe w tabelach i uległy one obecnie podwyższeniu. Dotychczasowe wynagrodzenie Burmistrza wynosiło brutto: 5.856 zł.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie