Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIII/145/2005

Uchwała nrXXIII/145/2005

Numer uchwały: 2005/23/145
Numer sesji: 23
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIII/145/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie : powołania przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

Na podstawie art. 18 pkt 9f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 13 ust. 1 i 2 , § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1

Powołuje się Pana Władysława Pankiewicza na przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały nr XXIII/145/05 RM z dnia 29 kwietnia 2005 roku.

Na podstawie uchwały Nr XVIII/108/04 z dnia 26.11.2004 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia „Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego ”w Gostyniu , Gmina Pogorzela przystąpiła do Stowarzyszenia. Zgodnie z § 20 Statutu Stowarzyszenia organ stanowiący samorządu terytorialnego, tak jak w tym przypadku Rada Miejska w Pogorzeli powołuje przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. W związku z powyższym podjęcie tej uchwały jest konieczne.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie