Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXII/139/2005

Uchwała nrXXII/139/2005

Numer uchwały: 2005/22/139
Numer sesji: 22
Rok: 2005

Uchwała Nr XXII/139/05
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.109 i art.124 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1
  1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 41.664 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 8.026.732 zł.
§ 2
  1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 41.664 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 8.676.013 zł.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej Pogorzela
Nr XXII/139/05 z dnia 31 marca 2005 r.


Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2005


Zwiększenia

Dział 852 Pomoc społeczna

41.664

Rozdział 85295 Pozostała działalność

41.664

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

41.664


Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej Pogorzela
Nr XXII/139/05 z dnia 31.03.05

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2005Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział 852 Pomoc społeczna


41.664

rozdział 85295 Pozostała działalność


41.664

§ 3110 Świadczenia społeczne


41.664

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


1.000

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


1.000

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury


1.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1.000


rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.000


§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.000

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional