Strona główna » Dokumenty » Raport o stanie zapewnienia dostępności » Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
 
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Urząd Miejski w Pogorzeli ul. Rynek 1 63-860 Pogorzela
 
Numer identyfikacyjny REGON
00053089600000
 
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
 
Dane kontaktowe
 
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat@pogorzela.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
informatyk@pogorzela.pl
Telefon kontaktowy
655734620
Data
2021-03-25
Miejscowość
Pogorzela
 
Lokalizacja siedziby podmiotu
 
Województwo
WOJ. WIELKOPOLSKIE
Powiat
Powiat gostyński
Gmina
Pogorzela (miasto)
 
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
 
Dział 1. Dostępność architektoniczna
 
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
 
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ X ] NIE
 
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] NIE
 
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
 
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK
 
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
 
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść prowadzą stopnie. Przy schodach do wejścia głównego brak podjazdu dla wózków.
 
Podjazd znajduje się przy wejściu bocznym do budynku. Istnieje możliwość użycia dzwonka w celu przywołania pracownika. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
 
Dział 2. Dostępność cyfrowa
 
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0
 
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url www.pogorzela.pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-25
 
ID a11y-url www.bip.pogorzela.pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31
 
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
 
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
 
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
- część dokumentów jest w formie skanów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
- może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
- brak responsywności,
 
Dokumenty będą stopniowo w miarę możliwości przerabiane, aby spełniały wymogi.
 
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
 
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
 
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
 
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
 
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2
 
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
 
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] TAK
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
 
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
 
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
 
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
 
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
 
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
 
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Raport o stanie zapewnienia dostępności
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2021-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-03-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie