Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXI/133/2005

Uchwała nrXXI/133/2005

Numer uchwały: 2005/21/133
Numer sesji: 21
Rok: 2005

Uchwała Nr XXI/133/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 24 lutego 2005r

w sprawie: obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej w Kromolicach


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Pogorzeli zamierza z dniem 31 sierpnia 2005 roku klasę III ze Szkoły Filialnej w Kromolicach przenieść do Szkoły Podstawowej w Pogorzeli .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Szkoła Filialna w Kromolicach

Reorganizacja Szkoły Filialnej w Kromolicach nastąpi ze względu na bardzo małą liczbę uczniów w I, II, III klasie oraz wysokie koszty utrzymania Szkoły.

W bieżącym roku szkolnym 2004/2005 naukę w tej placówce pobiera 21 uczniów.
1/ Prognozy demograficzne na kolejne lata szkolne kształtują się na następującym poziomie:


I

II

III klasa


rok szkolny 2005/2006

11

6

4

21 uczniów

rok szkolny 2006/2007

6

11

6

23 uczniów

rok szkolny 2007/2008

7

6

11

24 uczniów

rok szkolny 2008/2009

9

7

6

22 uczniów

rok szkolny 2009/2010

4

9

7

20 uczniów

rok szkolny 2010/2011

7

4

9

20 uczniów

rok szkolny 2011/2012

8

7

4

19 uczniów


2/ Szkoła Podstawowa w Pogorzeli przyjmie uczniów klasy III, co nie zwiększy ilości oddziałów szkolnych. Klasa I i II pozostaną w Kromolicach jako klasy łączone.

4/ W wyniku projektowanych zmian nauczyciele nie utracą zatrudnienia.

5/ Szkoła Podstawowa w Pogorzeli zapewnia uczniom :
  • zajęcia wyrównawcze prowadzone przez pedagoga szkolnego
  • korzystanie z zajęć pozalekcyjnych/SKS, kółka zainteresowań/
  • lepsze warunki lokalowe
  • korzystanie z pracowni komputerowej, biblioteki szkolnej, z sali gimnastycznej, z dostępnych dla uczniów pomocy dydaktycznych
  • zajęcia w świetlicy szkolnej
  • korzystanie ze stołówki szkolnej przygotowującej wspaniałe obiady
  • naukę z nauczycielami z przygotowaniem pedagogicznym, po studiach podyplomowych, logopeda, pedagog szkolny
4 uczniów z rocznika 1996 w roku szkolnym 2005/2006 dołączy do klasy III w Pogorzeli, w której będzie już 20 uczniów z Pogorzeli, Gumienic i Bielaw Pogorzelskich.
Uczniowie w klasie III realizują 20-godzinny tydzień zajęć rozłożony na pięć dni po
4 godziny dziennie.
Wszystkie zajęcia klasa III odbywać będzie w sali nr 16 z wyjątkiem zajęć motoryczno-zdrowotnych, które będą w sali gimnastycznej.
Sala nr 16 mieści się na parterze, a naprzeciw niej znajdują się toalety dla dziewcząt i chłopców, z których korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej.
Kurtki dzieci zostawiają na wieszakach znajdujących się przy sali nr 16
W swojej sali lekcyjnej uczniowie mogą zostawiać stroje gimnastyczne oraz przybory potrzebne na zajęciach plastyki i techniki.
Uczniowie przez cały czas pobytu w szkole przebywają pod opieką wychowawcy.

6/ Gmina zapewnia uczniom bezpłatny dojazd do szkoły wraz z opieką sprawowaną przez nauczycieli.

W I okresie, a więc od 01.09.2005r do ferii zimowych uczniowie klasy III będą mieli zajęcia codziennie w godz.8.00-11.30, a dowożenie i odwożenie będzie się odbywać następująco:
wyjazd z Kromolic 7.00 przyjazd do szkoły 7.25
odjazd ze szkoły 11.45 przyjazd do Kromolic 12.10
W II okresie dzieci będą miały zajęcia w godz. 12.45-16.05.
Natomiast dowożenie i odwożenie odbywa się autobusem jeżdżącym ciągle tą samą trasą: Pogorzela - Kromolice - Paradów - Wziąchów - Pogorzela.
Dzieci mogą oczekiwać na zajęcia w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela świetlicy, bądź skorzystać z biblioteki szkolnej.

Już od kilku lat w taki sposób dojeżdżają i odbywają zajęcia dzieci 7-letnie z Łukaszewa, Ochli, Gumienic, Głuchowa, Elżbietkowa i Bielaw Pogorzelskich.

7/ Rodzice na spotkaniu z Burmistrzem i Dyrektorem Szkoły Podstawowej w dniu 11 stycznia 2005r zostali powiadomieni o zamiarze likwidacji szkoły. W dniu 10 lutego 2005 r. ponownie odbyło się spotkanie rodziców z Burmistrzem i wizytatorem Kuratorium Oświaty w Lesznie, na którym podjęto decyzję o pozostawieniu Szkoły Filialnej w Kromolicach.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie