Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w formie publicznego ogłoszenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory o obsadzie do 74,70 DJP zlokalizowanej w miejscowości Małgów, gm. Pogorzela

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w formie publicznego ogłoszenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory o obsadzie do 74,70 DJP zlokalizowanej w miejscowości Małgów, gm. Pogorzela


Pogorzela, dnia 25.03.2021

OŚ.6220.04.2.2021                                                                                    

 

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w formie publicznego ogłoszenia

 

Stosownie do art. 49 oraz 10§1 Ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020.0.256 ze zm.) Burmistrz Pogorzeli zawiadamia, że w dniu 19 marca 2021r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory o obsadzie do 74,70 DJP zlokalizowanej w miejscowości Małgów, gm. Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 470 ark. mapy 2 obręb Małgów.

W związku z powyższym, informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 800‑1500. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@pogorzela.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579).

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z p. Anną Fahner pod numerem telefonu 65 57 34 620 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 lub drogą elektroniczną na adres: srodowisko@pogorzela.pl

Jednocześnie informuję, że Burmistrz Pogorzeli pismem z dnia 25.03.2021 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 t.j.) oraz art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli http://www.bip.pogorzela.pl/, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli oraz właściwego miejscowo sołectwa Małgów.

 Zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji

Publicznej (art. 49 k.p.a.)  

 

 

Art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: „O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.”

Art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: „§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk: „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.”

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu

- w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu

- w gablocie ogłoszeń w sołectwie Małgów

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2021-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-03-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie