Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXI/132/2005

Uchwała nrXXI/132/2005

Numer uchwały: 2005/21/132
Numer sesji: 21
Rok: 2005

Uchwała Nr XXI/132/05
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 24 luty 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.109 i art.116 ust.1 i art. 124 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1
  1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.463 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Budżet gminy po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 7.985.068 zł.
- po stronie wydatków 8.634.349 zł.

§ 3
  1. Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 649.281 zł jest nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.
  2. Zwiększa się wydatki budżetu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej Pogorzela
Nr XXI/132/05 z dnia 24.02.2005 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2005


Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
4.401

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa4.401

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych


4.401

Dział 758 - Różne rozliczenia

19.864


rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego


19.864


§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

19.864


Ogółem

19.864

4.401


Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej Pogorzela
Nr XXI/132/05 z dnia 24.02.05 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2005


Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział 600 - Transport i łączność


129.055

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne§ 4300 Zakup usług pozostałych

10.945


§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


140.000

Dział 750 Administracja publiczna


3.200

rozdział 75095 Pozostała działalność


3.200

§ 4430 Różne opłaty i składki


3.200

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa10.500

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej2.500

§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
2.500

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne


8.000

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


6.000

§ 4300 Zakup usług pozostałych


2.000

Dział 758 Różne rozliczenia


69.000

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe


69.000

§ 4810 Rezerwy

69.000

Dział 801 - Oświata i wychowanie

19.864rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

19.864


§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

19.864


Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


13.000

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych13.000

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
10.000

§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
3.000

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


361.177

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód


356.177

§ 4300 Zakup usług pozostałych


36.177

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


320.000

rozdział 90095 Pozostała działalność


5.000

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


5.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


57.750

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


53.750

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury176.000

§ 2550 Dotacje z budżetu dla instytucji kultury

169.000


§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


40.000

§ 4300 Zakup usług pozostałych


6.750

rozdział 92116 Biblioteki


4.000

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury49.500

§ 2550 Dotacje z budżetu dla instytucji kultury

45.500


Dział 926 Kultura fizyczna i sport


10.000

rozdział 92601 Obiekty sportowe


11.200

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


10.000

§ 4260 Zakup energii


1.200

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

48.200

47.000

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

20.500


§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

11.000


§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

7.000


§ 4260 Zakup energii

1.200


§ 4300 Zakup usług pozostałych

4.500


§ 4410 Podróże służbowe krajowe

700


§ 4430 Różne opłaty i składki

3.300


§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
47.000

Ogółem działy

19.864

653.682


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie