Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Pogorzela, dnia 29.01.2021r.

OŚ.6220.04.20.2019

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dn. 29.01.2021r. wydana została decyzja znak: OŚ.6220.04.19.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego prowadzącego hodowlę trzody chlewnej oraz bydła o obsadę zwierząt do 111,00 DJP na działkach ewidencyjnych nr 17/7, 119/1, 12/4 obręb Łukaszew, gmina Pogorzela.

 

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy (w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu) są dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli przy ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela w godzinach od 8.00 do 15.00. W związku  z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z p. Anną Fahner pod numerem telefonu 65 57 34 620 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 lub drogą elektroniczną na adres: srodowisko@pogorzela.pl

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli (Urząd Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia .

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 29.01.2021r.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli,
  2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Łukaszew,
  3. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Pogorzeli
  4. na stronie internetowej Urzędu MiejskiegoInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2021-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-01-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie