Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXX/130/2005

Uchwała nrXX/130/2005

Numer uchwały: 2005/20/130
Numer sesji: 20
Rok: 2005

Uchwała Nr XX/130/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 4 stycznia 2005r

w sprawie:ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i inne składniki wynagradzania w roku 2005r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz,1591 z późn.zm.) oraz art.30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U z 2003r. Nr 118, poz.1112 ze zmianami) Rada Miejska , uchwala co następuje:

§ 1
 • Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagradzania w roku 2005.
 • Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Traci moc uchwała Nr XXII/115/2000 Rady Miejskiej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem z podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2005 roku.


Załącznik do uchwały Nr XX/130/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 4 stycznia 2005r

Regulamin na rok 2005
obowiązujący od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole- należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę dla której organem prowadzącym jest Gmina,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt.1,
3) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych w szkole,
4) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
5) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art.42 ust.3 Karta Nauczyciela,
6) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz.1112 z późn. zm.),
7) rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 maja 2000r w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudniania i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz.U.z 2000r Nr 39, poz.455 z późn. zm.)

Rozdział II

Dodatki

Dodatek motywacyjny

§ 2 Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków :

1 uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów , z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, olimpiadach,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
2 jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
f) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3 posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
4 zaangażowanie w realizację czynności i zajęć , o których mowa w art.42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
c) prowadzenie lekcji koleżeńskich
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły

 
§ 3.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 30% jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 m-ce i nie dłuższy niż 12 miesięcy

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniające poziom spełniania warunków, o których mowa w § 2 , ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - burmistrz.

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5. Kwoty na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły lub placówki ustala się w ramach posiadanych środków nie więcej niż 10% środków planowanych na wynagrodzenie zasadnicze.

Dodatek funkcyjny

§ 4 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
- dyrektorowi szkoły /placówki/ w wysokości od 200,00zł do 800,00zł miesięcznie
- wicedyrektorowi szkoły w wysokości od 200,00zł do 500,00zł miesięcznie
- inne kierownicze funkcje przewidziane w statucie szkoły w wysokości od 100,00zł do 200,00zł miesięcznie
2. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach środków finansowych przyznanych szkole ( placówce ) ustala:
- dla dyrektora szkoły ( placówki ) - burmistrz
- dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły (placówki)
3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
4. Nauczyciel któremu powierzono funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypocz.

7.1. Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 27,00zł do 40,00zł miesięcznie

  2. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu, przysługuje dodatek w wysokości od 16,00zł do 80,00zł miesięcznie za jednego nauczyciela odbywającego staż.

  3. Wysokość dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy i sprawowanie funkcji opiekuna stażu przyznaje dla nauczyciela dyrektor szkoły ( placówki)

  8. Nauczycielowi, o którym mowa w § 4 ust.1, realizującemu dodatkowe zadania lub zajęcia przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej zajmowane stanowiska oraz realizację dodatkowych zadań i zajęć.
  9. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry , w terminie wypłaty wynagrodzenia.

  Dodatek za warunki pracy


  § 5.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w §6 i §7 rozporz.
  2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust.1 przysługuje:
  - nauczycielom prowadzącym zajęcia rehabilitacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
  - nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
  - nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
  - w pozostałych przypadkach określonych w § 6 rozporządzenia w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

  § 6.1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 5, ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora - burmistrz.
  2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
  3. Dodatek, o którym mowa w § 5 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
  4. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

  Dodatek za wysługę lat

  § 7. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okresy, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z zastrzeżeniem art.20 ust.6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za okresy nieobecności w pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
  2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

  -  począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

  - za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca .

  § 8.1 Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
  2. Wynagrodzenie za godzinę doraźnych zastępstw. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
  3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
  4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Uchwały Rady
  Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
  Autor informacji: Jacek Andraszak
  Informację wprowadził: Jacek Andraszak
  Opublikowany dnia: 2005-01-04
  Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie