Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/129/2004

Uchwała nrXIX/129/2004

Numer uchwały: 2004/19/129
Numer sesji: 19
Rok: 2004

Uchwała Nr XIX/129/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art. 41 ust.1; 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz.1231 ze zmianami / Rada Miejska w Pogorzeli uchwala , co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się preliminarz wydatków w roku 2005 na realizację Programu o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/129/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2004 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2005

Profilaktyka jest jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Negatywna ocena skłania do traktowania takich zjawisk w kategoriach zagrożeń i podejmowania wysiłków w celu eliminacji lub choćby ograniczenia.
Istotą działań profilaktycznych jest przeciwdziałanie zagrożeniom, których wystąpienie lub spotęgowanie w przyszłości wydaje się wysoce prawdopodobne.

1) DIAGNOZA LOKALNYCH PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POGORZELA

Zjawisko alkoholizmu , narkomanii jest często efektem braku umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Uciążliwe jest jego dokładne zdiagnozowanie, gdyż nadal jest to problem ukryty.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorientowany jest na rozwiązywanie obecnych problemów zapobieganie powstawaniu nowych , a przede wszystkim na profilaktykę.
Rosnąca skala zagrożeń społecznych takich jak alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość stanowi dziś poważne zagrożenie dla zdrowia i dobrobytu młodych ludzi. Wiele dzieci to także ofiary skutków picia innych osób, przede wszystkim członków rodziny, co prowadzi do rozpadu tych rodzin, zubożenia materialnego emocjonalnego, zaniedbywania, nadużywania przemocy czy straconych szans.
Młodzi ludzie są bardziej podatni na doznawanie szkód fizycznych, emocjonalnych społecznych wynikających ze spożywania alkoholu przez siebie i innych. Silnie są ze sobą powiązane ryzykowne picie i przemoc, niebezpieczne kontakty seksualne, wypadki drogowe i inne, trwałe inwalidztwo i śmierć. Koszty społeczne ekonomiczne i zdrowotne wynikające z problemów alkoholowych młodzieży stanowią znaczne obciążenie dla społeczeństwa.
Aby móc aktywnie przeciwdziałać zagrożeniom cywilizacyjnym i społecznym konieczna jest diagnoza istniejącego stanu.

a) UBÓSTWO

Wydolność polskich rodzin w zaspokajaniu swoich potrzeb jest ograniczona, i nie zawsze wynika to z nieracjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami.
Powodem tego jest przede wszystkim niewystarczająca ilość środków finansowych w stosunku do wzrastających w szybkim tempie kosztów utrzymania. Oznacza to zagrożenie nie tylko marginalizacją społeczną ale także , w coraz większym stopniu, degradacją biologiczną pewnych grup społecznych.
Problem alkoholowy dotyka zdecydowanie więcej osób o niskim czy bardzo niskim statusie materialnym.
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli z pomocy korzystają około 229 rodziny z czego około 6 % to rodziny z problemem alkoholowym.
W kilku rodzinach w których występuje problem alkoholowy występuje
również przemoc zarówno fizyczna i psychiczna.

b) PRZESTĘPCZOŚĆ

W okresie od 01 stycznia 2004 r. do 20 grudnia 2004 r na terenie działania Rewiru Dzielnicowego w Pogorzeli zaistniały zdarzenia:
- przestępstwa w stanie nietrzeźwym - 18
ujawnione przez policjantów Rewiru Dzielnicowego w Pogorzeli - 8
ujawnione przez policjantów KPP Gostyń - 10
- wykroczenie po użyciu alkoholu - 2
ujawnione przez policjantów Rewiru Dzielnicowego w Pogorzeli - 1
ujawnione przez policjantów KPP Gostyń - 1
- zakłócenia porządku i spokoju publicznego - 5
- nieobyczajny wybryk - 1
- interwencja domowa - 57
sporządzono „niebieskie karty” - 28
sporządzono notatki urzędowe - 29
sprawców interwencji zatrzymano w policyjnej izbie dla osób zatrzymanych KPP w Gostyniu celem wytrzeźwienia - 9
- interwencja publiczna - 4
  1. LECZNICTWO ODWYKOWE
Choroba alkoholowa dotyka osoby z różnym statusem materialnym i jak każda wymaga leczenia. Ale, jak uważają terapeuci wyleczyć jej się nie da.
Można jedynie zatrzymać. Taki stan powodują psychologiczne mechanizmy choroby dominujące wobec objawów somatycznych, gdzie postępowanie medyczne (farmakologiczne) jest niejednokrotnie wystarczające.
W Poradni Odwykowej w Gostyniu zarejestrowanych jest 8 osób z terenu
naszej gminy, które mają problemy alkoholowe.

2) LOKALNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Używanie substancji szkodliwych ( alkohol, narkotyki ) powoduje nieobliczalne szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Tworzenie lokalnej koalicji trzeźwościowej, łączącej zainteresowanie i zaangażowanie wielu stron, w tym reprezentantów sfery zdrowia, opieki społecznej, policji, edukacji pozwala na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

a) ZASOBY LOKALNE

- Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych
- placówki oświatowe ( szkoły, przedszkola - profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży )
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli,
- Rewir Dzielnicowy ( pełni funkcje ochrony przed przemocą w rodzinie oraz egzekwuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych)
- organizacje pozarządowe : Profamilia - pomoc matkom samotnym, Caritas - pomoc ubogim przy parafii Św. Michała, Akcja Katolicka - pomoc duchowa,

3) SKALA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY POGORZELA

W ostatnich latach widać wyraźny wzrost zagrożeń społecznych wśród młodzieży. Z roku na rok wzrasta liczba coraz to młodszych ludzi, którzy sięgają po napoje alkoholowe. Młodzi ludzie mimo wiedzy o szkodliwości używek sięgają także po narkotyki.
Stopniowo nasilające się zjawisko zagrożeń społecznych wśród dzieci i młodzieży jest niepokojące. Potwierdzają to także ogólnopolskie dane statystyczne. Eskalacja tego zjawiska może w przyszłości zakłócić prawidłowe funkcjonowanie wielu dziedzin życia społecznego. Polska młodzież poddawana jest bardzo agresywnym , skutecznym oddziaływaniom promującym picie alkoholu. Mimo znacznego potencjału wiedzy na temat szkodliwości substancji uzależniających naciski grup społecznych są przeważające. Dodatkowo komfort sytuacji często z niewiedzy, a czasem i bezradności stwarzają rodzice ( kieszonkowe, brak zainteresowania problemami dziecka, brak rozumienia istoty uzależnienia, minimalizowanie problemu, wstyd ). Nierzadko pod wpływem alkoholu dochodzi do aktów przemocy.
Jeśli chcemy skutecznie przeciwstawić się rosnącym zagrożeniom konieczne jest zastosowanie zakrojonej na szeroką skalę profilaktyki szkolnej i domowej. Pełne zaangażowanie całego otoczenia młodego człowieka, umożliwiające mu zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, miłości i zaufania pozwoli osiągnąć wiele w tej dziedzinie. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli realizuje się programy zdrowotne o tematyce uzależnień wśród młodzieży - „ Różowa wstążeczka”, „Nikotyna legalny narkotyk”, „ Bez ryzyka”, „Stres pod kontrolą dla maturzystów”, „Bulimia, Anoreksja”, „Alkohol i Narkotyki- Pomyśl zanim będzie za późno”. Organizowane są zajęcia warsztatowe , pogadanki, projekcje filmów połączone z dyskusją. Ponadto odbywają się konkursy o tematyce uzależnień w różnorodnej formie: opowiadanie, plakaty, listy, scenki rodzajowe a także olimpiada wiedzy o AIDS i HIV - „ Moje pomysły na walkę z przemocą”, „Bezpieczny powiat”, „Antyreklama środków uzależniających”
Również w Szkole Podstawowej i Gimnazjum przygotowano „ Szkolny Program Profilaktyki”. Jest to program przygotowany przez pedagoga, nauczyciela przyrody , ,matematyki i nauczania zintegrowanego.
Program ten realizowany jest w dwóch etapach klasy Szkoły Podstawowej od 1 - 3 oraz 4 - 6 i Gimnazjum 1 - 3.

I. CELE PROGRAMU

1) Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują.
2) Ulepszanie sposobów radzenia sobie z problemami aktualnie występującymi na terenie gminy.
3) Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
4) Zwiększenie wiedzy mieszkańców gminy w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.
5) Zmniejszenie dolegliwości alkoholowych, zaburzeń życia rodzinnego ( przemocy i zaniedbań ).
6) Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
7) Tworzenie bazy materialnej i organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji zadań programu .

II. PROWADZENIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU NALEŻY DO ZADAŃ GMINY. W SZCZEGÓLNOŚCI ZADANIA TE OBEJMUJĄ:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:

- działania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane do osób uzależnionych od alkoholu w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia odwykowego,
- finansowanie pomocy terapeutycznej i prawnej,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu
- upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy,


2. Udzielenie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

- zwiększenie skuteczności interwencji prawno- administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny, poprzez współpracę z przedstawicielami sądu , policji, pomocy społecznej, służby zdrowia i podejmowanie wspólnych działań na rzecz przemocy z uwzględnieniem programu „Niebieska karta „.
- informowanie o ruchach samopomocowych typu AA,
- edukacja publiczna poprzez zakup i rozpowszechnianie ulotek, broszur, poradników,
- gromadzenie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
- dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej ( zatrudnienie, doposażenie w materiały),

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:
- organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców,
- wspomaganie programów promujących zdrowy styl życia poprzez organizowanie festynów antyalkoholowych, spektakli teatralnych, zawodów sportowych, zimowisk, półkolonii profilaktycznych o tematyce związanej z uzależnieniem,
- zakup spektaklu teatralnego dla młodzieży szkolnej w ramach profilaktyki i uzależnień,
- organizowanie spotkań w szkołach dla dzieci , nauczycieli i rodziców ze specjalistą od alkoholizmu i narkotyków,
- włączenie się do Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
- współorganizowanie konkursu pod hasłem „ Nałogom mówimy nie „ dla dzieci i młodzieży oraz konkursu literacko-plastycznego „ Szlachetne Zdrowie”

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:

- wsparcie edukacyjne podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych przemocy domowej,
- współpraca z instytucjami i lokalnymi mediami zakresu zadań ujętych w programie,
- finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach udzielającego pomocy w sytuacji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie,
- finansowanie szkoleń, wykładów spotkań, kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą (dla pedagogów, nauczycieli, psychologów),

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem określonych w art. 13 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

- przeprowadzenie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia osób dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje że znajduje się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 na kredyt lub zastaw,
- przeprowadzanie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie materiałów niezbędnych do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego sprawach związanych z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- zadania o których mowa wyżej wykonywane będą przez zespół ds. kontroli rynku alkoholowego gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

III. WYNAGRADZANIE CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3,5 krotnej diety pracowniczej za posiedzenie komisji oraz dodatkowo, każdorazowo 3,5 krotną dietę pracowniczą za spotkanie z osobami nadużywającymi alkohol oraz kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie