Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn.: Modernizacja z przebudową budynku inwentarskiego – obory – etap I, przebudowa budynku chlewni na oborę – etap II

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn.: Modernizacja z przebudową budynku inwentarskiego – obory – etap I, przebudowa budynku chlewni na oborę – etap II


Pogorzela, dnia 13.10.2020r.
OŚ.6220.03.3.2020

OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn.: Modernizacja z przebudową budynku inwentarskiego – obory – etap I, przebudowa budynku chlewni na oborę – etap II., na działce o nr ewid. 113 w miejscowości Bułaków Burmistrz Pogorzeli


zawiadamia Strony postępowania:
• o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO – IV.4220.1014.2020.WK.4 z dnia 08 października 2020r., wyrażającej, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko,
• o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak WR.ZZŚ.2.435.239.2020.AS z dnia 03 sierpnia 2020r., że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
• o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu znak ON.NS.9011.2.23.2020 z dnia 30 lipca 2020r., że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
• o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.
W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym, w trosce o zdrowie mieszkańców jak i pracowników urzędu, zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Organu tj. Urzędu Miejskiego w Pogorzeli od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem. Wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie można składać na piśmie na adres Urzędu, na e-mail um@pogorzela.pl lub faxem na nr 65 57 34 620. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 65 57 34 620, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego obwieszczenia na okres 14 dni poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pogorzeli oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Bułaków.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
2. a.a

Do wiadomości:
1. Inwestor

Niniejsze zawiadomienie umieszczono:
1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli,
2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Bułaków,
3. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Pogorzeli
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2020-10-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie