Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/127/2004

Uchwała nrXIX/127/2004

Numer uchwały: 2004/19/127
Numer sesji: 19
Rok: 2004

Uchwała Nr XIX/127/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się plan pracy Rady Miejskiej na rok 2005 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pogorzeli oraz Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2005 roku.

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2005


1.

Plan Rozwoju Lokalnego

II

2.

Ocena budżetu gminy za 2004 rok oraz udzielenie absolutorium

30.04.05

3.

Budowa oczyszczalni ścieków dla terenu gminy

na bieżąco

4.

Kanalizacja ścieków dla miasta Pogorzeli

na bieżąco

5.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

I półrocze

6.

Sytuacja bezrobotnych i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

I półrocze

7.

Działalność jednostek organizacyjnych

I półrocze

8.

Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


na bieżąco

9.

Sport i Kultura Fizyczna

na bieżąco

10.

Promocja Gminy

na bieżąco

11.

Działalność Komitetu ds. Współpracy z Zagranicą

II

12.

Oświata Gminna

II

13.

Rolnictwo, Izby Rolnicze - sesja wyjazdowa

II

14.

Podstawowa opieka zdrowotna służby zdrowia

na bieżąco

15.

Zaopiniowanie i uchwalenie budżetu na rok 2006

XII

16.

Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006

XII

17.

Inne sprawy wynikające z działalności Gminy i Rady Miejskiej

na bieżąco

18.

Ocena działalności Rady Miejskiej za I połowę kadencji

II półroczePlan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa na rok 2005.

1. Wydanie opinii dotyczącej projektu budżetu gminy na rok 2006
2. Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2004
3. Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego gminy Pogorzela,
4. Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2004.
5. Ocena działalności Spółki Wodnej oraz porządkowanie rowów przydrożnych, cieków wodnych oraz zagospodarowanie stawów na terenie miasta i gminy - spotkanie z przedstawicielem PZW,
6. Analiza i ocena wykonania budżetu finansowego i rzeczowego gminy za kolejne kwartały 2005 roku,
7. Zapoznanie się z przebiegiem działalności w 2004 roku oraz z planami na rok 2005 Izb Rolniczych - spotkanie z reprezentantami gminnymi do Izby Rolniczej,
8. Bieżąca analiza realizacji budżetu jednostek organizacyjnych gminy podległych Radzie,
9. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku,
10. Omówienie poczynionych przygotowań do sanitacji gminy /budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji/,
11. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Komisji i Rady ,
12. Zapoznanie się z możliwościami pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na rozwój gospodarstw rolnych,
13. Objazd komisji po gminie w celu sprawdzenia stopnia realizacji zaplanowanych inwestycji w roku 2005,
14. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej
15. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2006.


Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2005.


1.

Opiniowanie budżetu gminy

na bieżąco

2.

Współpraca z Gminą Hunsel

na bieżąco

3.

Sprawy oświaty gminnej

V

4.

Kultura fizyczna i sport

I

5.

Działalność M-G Ośrodka Pomocy Społecznej

IX

6.

Działalność M-GOK i Biblioteki Publicznej

II, III

7.

Informacja z działalności Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


IX

8.

Organizacja sezonu wypoczynkowego na terenie gminy

V

9.

Organizacja imprez masowych /Dni Pogorzeli. Dożynek gminnych, wyścigu kolarskiego i Pogorzelskiego Biegu Niepodległości, powitania 2006 roku/na bieżąco

10.

Stan ochrony zdrowia na terenie gminy

IX

11.

Sytuacja bezrobotnych i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

IX

12.

Promocja Gminy

X

13.

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej

na bieżąco

14.

Sprawy wynikające z bieżącej działalności Rady Miejskiej

na bieżąco

15.

Plan pracy Komisji na 2006 rok

XII

16.

Konkurs na najlepsze świadectwo maturalne [w jaki sposób zostanie zróżnicowana - poprzez kryteria- tzw. stara matura od tzw. nowej?]


V-VI

17.

Rozpatrywanie pomocy organizacjom społecznym

na bieżąco

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional