Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/125/2004

Uchwała nrXIX/125/2004

Numer uchwały: 2004/19/125
Numer sesji: 19
Rok: 2004

Uchwała Nr XIX/125/2004
Rady Miejskiej Pogorzeli z dn. 30.12.2004 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie miasta Pogorzela.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003 r. , poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami), oraz w związku z uchwałą nr XIII/89/2004 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszary położone w mieście Pogorzela - działki o numerach ewidencyjnych: 32, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 1570/19, 1570/21, 1570/22, 1570/23 i część działki nr 1570/18 .

ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne

§ 1

Plan obejmuje obszar zlokalizowany w Pogorzeli przy ul. Gostyńskiej (droga powiatowa w kierunku Gostynia), którego granice określa rysunek planu.

§ 2

Integralne części uchwały (załączniki):

1) część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Pogorzeli w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego - załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Pogorzeli w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3.

§ 3

Przedmiot i zakres ustaleń planu:
 1. Przedmiotem planu są:
 1. tereny zabudowy przemysłowej i usługowej, oznaczone symbolem P/U,
 2. tereny zabudowy przemysłowo-usługowej i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone symbolem P/U/E,
 3. tereny infrastruktury technicznej - telekomunikacja, oznaczone symbolem T,
 4. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczone symbolem MN/U,
 5. tereny komunikacji - droga wewnętrzna, oznaczone symbolem KDW.
 1. Zakres ustaleń planu - zgodnie z art.15, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),

2) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,

4) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odległość od linii rozgraniczającej do najbliżej położonej ściany budynku o przeznaczeniu podstawowym, przy czym mogą być usytuowane poza linią zabudowy: balkony, wykusze i przybudówki schodów zewnętrznych o wysięgu nie przekraczającym 1,5 m,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną odległość lokalizacji budynków od linii rozgraniczającej obszar przeznaczony pod zabudowę,

6) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć działalność usługową, która nie może znacząco oddziaływać na środowisko; wyklucza się działalność usługową mogącą pogorszyć stan środowiska i wymagającą lub mogącą wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,

7) dopuszczalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu dachu bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (nie dotyczy akcentów architektonicznych),

§ 5
 1. Rysunek planu obowiązuje w granicach terenu objętego planem.
 1. Liczby występujące przed symbolami terenów mają znaczenie porządkowe i merytoryczne.

 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi ustaleniami planu :

1) Przeznaczenie (funkcja) terenów,

2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) Wymiarowanie - w metrach,

ROZDZIAŁ 2
Przepisy szczegółowe - ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 6

Ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów objętych planem w urządzenia infrastruktury technicznej:
 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę :
 1. Ustala się dostawę wody z istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Gostyńskiej, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
 2. Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów gospodarczych i produkcyjnych z indywidualnych studni wierconych lub kopanych, zlokalizowanych w granicach działek, na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 1. W zakresie gospodarki ściekowej:
 1. Ustala się grawitacyjne odprowadzenie ścieków do planowanej kanalizacji w ulicy Gostyńskiej, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
 2. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym planem, dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych.
 3. Na terenach oznaczonych symbolem P/U dopuszcza się prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej powodującej powstawanie ścieków, których skład wymaga wstępnego oczyszczenia przed wprowadzeniem do planowanej kanalizacji miejskiej. Dopuszczalne parametry ścieków określi Dysponent sieci na podstawie przepisów szczególnych.
 4. Zezwala się na lokalizację obiektów oczyszczania ścieków w granicach terenów oznaczonych symbolem P/U. Lokalizacja obiektów spełniać musi warunki określone przepisami szczególnymi.
 5. Ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych do istniejącego rowu zlokalizowanego w pasie ulicy Gostyńskiej .
 6. Dopuszcza się realizację sieciowego systemu odprowadzenia wód opadowych na obszarze objętym planem i zrzut wód opadowych do ww. rowu, na warunkach określonych przez Administratora drogi lub do planowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Gostyńskiej, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności oczyszczania wód opadowych odprowadzanych z terenów oznaczonych symbolem P/U, urządzenia oczyszczające lokalizować w granicach tych terenów. Lokalizacja obiektów spełniać musi warunki określone przepisami szczególnymi.
 1. W zakresie gospodarki odpadami stałymi:
 1. Wprowadza się zasadę zorganizowanego systemu gromadzenia i wywozu odpadów stałych, z zaleceniem ich częściowej segregacji.
 2. Ustala się gromadzenie odpadów stałych w indywidualnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych w granicach własnych działek,
 1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 1. Ustala się zasilanie energetyczne obszaru objętego planem z istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem 4P/U/E , na warunkach określonych przez Właściciela stacji.
 2. Dopuszcza się lokalizację nowej stacji transformatorowej na terenie oznaczonym symbolem 2P/U.
 3. Ustala się na obszarze objętym planem realizację kablowego systemu energetycznego. Nie dopuszcza się budowy napowietrznych sieci energetycznych i oświetleniowych.
 1. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
 1. Ustala się indywidualne ogrzewanie obiektów.
 2. Zaleca się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych.
 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

Ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu w ulicy Gostyńskiej, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
 1. W zakresie telekomunikacji:
 1. Ustala się realizację kablowych przyłączy telekomunikacyjnych z istniejącej sieci telekomunikacyjnej w ulicy Gostyńskiej , na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
 2. Nie dopuszcza się budowy napowietrznych sieci telekomunikacyjnych.
§ 7

Dla obszarów objętych planem ustala się następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska:
 1. Uciążliwość lub szkodliwość obiektów produkcyjnych i usługowych, nie może wykraczać poza obszar lokalizacji oznaczony liniami rozgraniczającymi a tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej.
 2. Zakazuje się prowadzenia produkcji i usług oraz lokalizacji obiektów :
 1. mogących pogorszyć stan czystości wód podziemnych i powierzchniowych bez wcześniejszej instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,
 2. mogących pogorszyć stan powietrza atmosferycznego bez wcześniejszej instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,
 3. mogących podnieść poziom hałasu powyżej dopuszczalnego, określonego przepisami szczególnymi, bez wcześniejszej instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających.
 1. Zakazuje się na obszarze objętym planem lokalizacji produkcji i usług powodujących powstawanie odpadów wymagających, zgodnie z przepisami szczególnymi, utylizacji w miejscu ich powstawania.
§ 8

Ustalenia wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego - Tereny w granicach planu znajdują się w strefie ochrony archeologicznej “W”. Działalność inwestycyjna na etapie projektowania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe.


§ 9

Na obszarze objętym planem ustala się ograniczenie gabarytów wysokościowych wszelkich dopuszczonych elementów zagospodarowania - do maksymalnie 50,0 m od poziomu terenu, pod warunkiem, że w dalszym tekście uchwały nie określono innych mniejszych parametrów wysokościowych.

§ 10

Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem:
 1. Tereny sąsiadujące z drogami powiatowymi posiadają bezpośrednią dostępność z tych dróg tj. drogi powiatowej nr 21 404 Piaski - Pogorzela (ul. Gostyńskiej) i drogi powiatowej nr 21 444 Elżbietków - Siedmiorogów.
 2. Tereny w obrębie drogi wewnętrznej 8 KDW posiadają dostępność podstawową lub dodatkową z tej drogi, włączonej poprzez dodatkowy odcinek drogi wewnętrznej (poza terenem opracowania) do drogi powiatowej nr 21 404 Gostyń-Pogorzela (ul. Gostyńskiej).
 3. Zjazdy z dróg powiatowych:
 1. z poszanowaniem przydrożnej zieleni oraz zachowaniem warunków widoczności,
 2. zakazuje się lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 21 404 Gostyń-Pogorzela (ul. Gostyńskiej) dla obsługi komunikacyjnej terenu 7 MN/U na odcinku długości 40,0 m licząc od narożnika działki, przy skrzyżowaniu.
ROZDZIAŁ 3
Przepisy szczegółowe - ustalenia dotyczące terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami

§ 11
 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 P/U, 2 P/U i 3 P/U - ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy przemysłowej i usługowej.
 1. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się:

1) Adaptuje się istniejącą zabudowę terenu 1 P/U i 3 P/U, dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę zgodnie z przepisami szczegółowymi.

2) Lokalizację nowej zabudowy zgodnie z funkcją podstawową terenu: zabudowa przemysłu, usług, składów, handlu hurtowego z zastrzeżeniem ustaleń ust.3 i § 7

3) Dopuszcza się lokalizację budynków i budowli towarzyszących funkcji podstawowej: administracji, komunikacji (parkingi i drogi wewnętrzne) oraz urządzeń infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem ustaleń ust.3 i § 7

4) Nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, inwentarskiej i hodowli zwierząt.

 1. Podział terenu na działki zabudowy:

1) dopuszcza się wtórny podział terenów 1 PU i 2 P/U z zachowaniem warunków:

a) zapewnienie dostępności komunikacyjnej bezpośredniej lub pośredniej z ul. Gostyńskiej,

b) zapewnienie dostępności bezpośredniej z drogi Elżbietków - Siedmiorogów.

2) dopuszcza się wydzielenie działki z połączenia terenów 1 PU i 2 P/U.

3) nie dopuszcza się wtórnego podziału terenu 3 P/U.

 1. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Lokalizacja nowych obiektów w stosunku do granic działek:

a) od strony dróg powiatowych - nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu i minimum 12,0 m od krawędzi jezdni,

b) od pozostałych granic działek budowlanych, lokalizację należy ustalać w oparciu o przepisy szczególne i odrębne.

2) Forma zabudowy produkcyjno-usługowej i towarzyszącej:

a) zabudowa do 2 kondygnacji,

b) maksymalna wysokość - od poziomu terenu do najwyżej położonego gzymsu 8,0 m; do kalenicy dachu 11,0 m.

3) Obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych z uwzględnieniem pracowników i klientów - w granicach działek, z uwzględnieniem przepisów szczególnych.

4) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu działki - 40%

5) Obowiązek zagospodarowania terenu zielenią:

a) zwarta zieleń izolacyjna wzdłuż granic działki - z przewagą gatunków zimozielonych.

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki - 20%

 1. Pełen zakres ustaleń dla terenu 1, 2 i 3 P/U stanowią ww. przepisy łącznie z * 610 niniejszej uchwały.
§ 12
 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 4 P/U/E - ustala się przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy przemysłowo-usługowej i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.
 1. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się:

1) Adaptuje się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu usług komunikacji; dopuszcza się rozbudowę i przebudowę zgodnie z przepisami szczegółowymi.

2) Dopuszcza się lokalizację nowych obiektów zgodnie z funkcją podstawową terenu, obiektów towarzyszących funkcji podstawowej oraz urządzeń infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ustaleń ust.3 i § 7.

3) Nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, inwentarskiej i hodowli zwierząt.


 1. Nie dopuszcza się podziału wtórnego działki.
 1. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu wg § 11 ust.4.
 1. Pełen zakres ustaleń dla terenu 4 P/U/E stanowią ww. przepisy łącznie z * 610 niniejszej uchwały.
§ 13
 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5 T - ustala się przeznaczenie terenu - teren infrastruktury technicznej - telekomunikacja.
 1. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się:

1) adaptuje się istniejący obiekt stacji bazowej telefonii komórkowej,

2) dopuszcza się jego modernizację i przebudowę oraz zagospodarowanie terenu z zachowaniem przepisów szczególnych,

3) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem obiektu.

4) Nakazuje się zagospodarowanie terenu zielenią - żywopłot zimozielony wzdłuż granicy działki, z zachowaniem przepisów szczególnych.

 1. Pełen zakres ustaleń dla terenu 5 T stanowią ww. przepisy łącznie z * 610 niniejszej uchwały.
§ 14

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 6 i 7 MN/U - ustala się przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się:

1) Adaptuje się istniejącą zabudowę terenu 7 MNU, dopuszcza się rozbudowę, przebudowę zgodnie z przepisami szczegółowymi.

2) Dopuszcza się lokalizację nowych budynków zgodnie z funkcją podstawową terenu oraz budynków towarzyszących funkcji podstawowej - garażowo-gospodarczych.

3. Zasady podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się wtórny podział terenu 7 MN/U poprzez wydzielenie działki zabudowy o funkcji usługowej w sąsiedztwie terenu 3 P/U, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości frontu działki 20,0 m (od strony ul. Gostyńskiej).

2) nie dopuszcza się wtórnego podziału terenu 6 MN/U.

4. Dla terenu, o którym mowa w ustępie 1 ustala się warunki dotyczące usług:

1) Nie dopuszcza się usług o funkcjach uciążliwych z zastrzeżeniem punktu 2,

2) Dopuszcza się usługi powodujące krótkotrwałe zwiększenie natężenia ruchu samochodów dostawczych, z wykluczeniem baz, magazynów i składów.

5. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. Lokalizacja nowych obiektów w stosunku do granic działek:
 1. od strony drogi powiatowej - nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu i minimum 12,0 m od krawędzi jezdni,
 2. od strony drogi wewnętrznej 8 KDW - nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu,
 3. od pozostałych granic działek budowlanych lokalizację należy ustalać w oparciu o przepisy szczególne i odrębne.
 1. na terenie 6 MN/U nakazuje się lokalizację budynku mieszkalnego w sąsiedztwie wschodniej granicy działki (od strony budynku byłego dworca PKP); budynku usługowego od strony sąsiada - terenu 3 P/U.
 1. Forma zabudowy mieszkaniowej, usługowej i towarzyszącej:
 1. obowiązuje drobna forma zabudowy, dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia - minimum 30 stopni,
 2. maksymalna wysokość - 2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe), maksymalnie od poziomu terenu do najwyżej położonego gzymsu 5,0 m; do kalenicy dachu 10,0 m,
 3. zabudowa usługowa i wolnostojąca zabudowa towarzysząca funkcji podstawowej - 1 kondygnacja.
 1. Obowiązek zapewnienia niezbędnych miejsc postojowych dla usług - w granicach działki z uwzględnieniem przepisów szczególnych.
 2. Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu działki - 30%
 3. Obowiązek zagospodarowania terenu zielenią - min. udział powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki.

6. Pozostałe ustalenia dla terenu 6 i 7 MN/U wg * 610 niniejszej uchwały.

§ 15
 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8 KDW - ustala się przeznaczenie terenu - teren komunikacji - droga wewnętrzna.
 1. Ustalenia dotyczące drogi, o której mowa w ust.1:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - 6,0 m - wg rysunku planu,

2) droga bez wyodrębniania chodnika - pieszo-jezdna,

3) w pasie drogi lokalizować sieci infrastruktury technicznej - wg ustaleń § 6.

 1. Pełen zakres ustaleń dla terenu 8 KDW stanowią ww. przepisy łącznie z * 610 niniejszej uchwały.

§ 16

Ustala się w planie teren przeznaczony do realizacji celów publicznych - teren komunikacji oznaczony symbolem 8 KDW

ROZDZIAŁ 4
Przepisy końcowe

§ 17

Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12 i art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - dla całego obszaru objętego planem - w wysokości - 0%.

§ 18

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 19

Plan zatwierdzony niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie