Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/124/2004

Uchwała nrXIX/124/2004

Numer uchwały: 2004/19/124
Numer sesji: 19
Rok: 2004

Uchwała Nr XIX/124/2004
Rady Miejskiej Pogorzeli z dn. 30.12.2004 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie miasta Pogorzeli.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003 r. , poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami ), oraz w związku z uchwałą nr XIII/90/2004 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszary położone w mieście Pogorzela - działki o numerach ewidencyjnych: 1240/7, 1240/8, 1240/10, 1240/11, 1403, 1404, 1405, 1674 i część działki nr 1406.

ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne

§ 1

Plan obejmuje obszar zlokalizowany w Pogorzeli przy ul. Żeromskiego, którego granice określa rysunek planu.

§ 2

Integralne części uchwały (załączniki):
 1. część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik nr 1,
 2. rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Pogorzeli w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego - załącznik nr 2,
 3. rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Pogorzeli w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3.
§ 3

Przedmiot i zakres ustaleń planu:
 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1 MN i 2 MN;
 2. tereny komunikacji - do włączenia w linie rozgraniczające dróg publicznych, oznaczone symbolami 3 KD, 4 KD.
 1. Zakres ustaleń planu - zgodnie z art.15, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa
 1. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),
 2. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
 3. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,
 4. obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odległość od linii rozgraniczającej do najbliżej położonej ściany budynku o przeznaczeniu podstawowym, przy czym mogą być usytuowane poza linią zabudowy: balkony, wykusze i przybudówki schodów zewnętrznych o wysięgu nie przekraczającym 1,5 m,
 5. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną odległość lokalizacji budynków od linii rozgraniczającej obszar przeznaczony pod zabudowę,
 6. usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, których ewentualna uciążliwość nie może wykraczać poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
 7. dopuszczalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu dachu bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (nie dotyczy akcentów architektonicznych),
§ 5
 1. Rysunek planu obowiązuje w granicach terenu objętego planem.
 1. Liczby występujące przed symbolami terenów mają znaczenie porządkowe i merytoryczne.
 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi ustaleniami planu :
 1. Przeznaczenie (funkcja) terenów,
 2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 3. Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,
 4. Linie podziału terenu na działki zabudowy,
 5. Wymiarowanie - w metrach,
 6. Dostępność komunikacyjna do działek.

ROZDZIAŁ 2
Przepisy szczegółowe - ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 6

Ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów objętych planem w urządzenia infrastruktury technicznej:
 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę :
Ustala się dostawę wody z istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
 1. W zakresie gospodarki ściekowej:
 1. Ustala się grawitacyjne odprowadzenie ścieków komunalnych do planowanej kanalizacji w ulicy Żeromskiego, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
 2. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym planem, dopuszcza się gromadzenie ścieków komunalnych w zbiornikach bezodpływowych.
 3. Ustala się odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego .
 1. W zakresie gospodarki odpadami stałymi:
 1. Wprowadza się zasadę zorganizowanego systemu gromadzenia i wywozu odpadów stałych, z zaleceniem ich częściowej segregacji.
 2. Ustala się gromadzenie odpadów stałych w indywidualnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych w granicach własnych działek,
 3. Ustala się lokalizację pojemników do selektywnej zbiórki odpadów stałych, na terenach publicznych lub w pasach rozgraniczających tereny dróg, w uzgodnieniu z administratorem tych dróg.
 1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 1. Ustala się zasilanie energetyczne obszaru objętego planem z istniejącej sieci energetycznej w ulicy Żeromskiego , na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
 2. Ustala się na obszarze objętym planem realizację kablowego systemu energetycznego. Nie dopuszcza się budowy napowietrznych sieci energetycznych i oświetleniowych.
 1. W zakresie zaopatrzenia w ciepł
 1. Ustala się indywidualne ogrzewanie obiektów.
 2. Zaleca się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych.
 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
Ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu w ul. Żeromskiego, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
 1. W zakresie telekomunikacji:
 1. Ustala się realizację kablowych przyłączy telekomunikacyjnych z istniejącej sieci telekomunikacyjnej w ulicy Żeromskiego , na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
 2. Nie dopuszcza się budowy napowietrznych sieci telekomunikacyjnych.
§ 7

Dla obszarów objętych planem ustala się następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska:
 1. Uciążliwość lub szkodliwość obiektów usługowych, nie może wykraczać poza obszar lokalizacji oznaczony liniami rozgraniczającymi a tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej.
 2. Zakazuje się prowadzenia usług i lokalizacji obiektów :
 1. mogących pogorszyć stan czystości wód podziemnych i powierzchniowych bez wcześniejszej instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,
 2. mogących pogorszyć stan powietrza atmosferycznego bez wcześniejszej instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,
 3. mogących podnieść poziom hałasu powyżej dopuszczalnego, określonego przepisami szczególnymi, bez wcześniejszej instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających.
 1. Zakazuje się na obszarze objętym planem lokalizacji usług powodujących powstawanie odpadów wymagających, zgodnie z przepisami szczególnymi, utylizacji w miejscu ich powstawania.
§ 8

Ustalenia wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturoweg
 1. Tereny w granicach planu znajdują się w strefie ochrony archeologicznej “W”. Działalność inwestycyjna na etapie projektowania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe.
 1. Obszar objęty planem podlega ochronie konserwatorskiej z uwagi na lokalizację w strefie widokowej. Ochronie podlega przedpole panoramy miasta od strony zachodniej. Ustalenia szczegółowe dotyczące zabudowy i zagospodarowania zawiera § 10 niniejszej uchwały.
§ 9

Na obszarze objętym planem ustala się ograniczenie gabarytów wysokościowych wszelkich nie budowlanych elementów zagospodarowania - do maksymalnie 20,0 m od poziomu terenu, pod warunkiem, że w dalszym tekście uchwały nie określono innych, mniejszych parametrów wysokościowych.

ROZDZIAŁ 3
Przepisy szczegółowe - ustalenia dotyczące terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami

§ 10
 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MN - ustala się:
 1. przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca
 2. przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa towarzysząca funkcji mieszkaniowej: gospodarczo-garażowa i usługowa (usługi nieuciążliwe z zachowaniem przepisów § 7).
 1. Dla terenu, o którym mowa w § 1 ustala się zakaz lokalizacji budynków inwentarskich i zakaz hodowli zwierząt.
 1. Podział terenu, o którym mowa w ust.1 na działki zabudowy - obowiązujący wg rysunku planu - z uwzględnieniem podanych wymiarów i kątów,
 1. Adaptuje się istniejącą zabudowę działki nr 1240/8, - rozbudowa i przebudowa z zastosowaniem przepisów ust. 5.
 1. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. Lokalizacja budynków w stosunku do granic działek:
 1. obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy - wg rysunku planu,
 2. od granic z sąsiadem, wzdłuż których nie wyznaczono linii zabudowy na rysunku planu, lokalizację należy ustalać w oparciu o przepisy szczególne i odrębne,
 3. budynek mieszkalny stanowi pierwszy plan zabudowy (licząc od frontu działki), pozostałe budynki wolnostojące należy cofnąć min. 3,0 m od linii zabudowy (frontu) budynku mieszkalnego.
 1. Obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy mieszkaniowej:
 1. budynki kształtować w nawiązaniu do tradycyjnej architektury zabudowy jednorodzinnej, z zastosowaniem materiałów wykończeniowych typu klinkier, kamień, dachówka lub imitacja w kolorze naturalnej cegły (ceglastoczerwony), tynki, drewno,
 2. dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci od 35 stopni do 45 stopni,
 3.  wysokość budynków – 2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe); maksymalnie  – od poziomu terenu do gzymsu 5,0 m, do kalenicy dachu - 10,0 m.

3. Obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy gospodarczo-garażowej i usługowej:

a) zabudowa w jednym obrysie murów – jeden budynek,

b) maksymalna wysokość –  1 kondygnacja użytkowa, od poziomu terenu do najwyżej położonego gzymsu 3,5 m; do kalenicy dachu 6,0 m,

c)          dachy o symetrycznych spadkach i minimalnym kącie nachylenia połaci  25 stopni,

d)          maksymalna powierzchnia użytkowa – 70 m2.

4)        Dostępność komunikacyjna - z istniejących dróg publicznych, z którymi sąsiadują działki.

5)        Dla ewentualnej działalności usługowej obowiązek zapewnienia miejsc postojowych - w granicach działki.

6)        Docelowe zagospodarowanie (w tym ogrodzenie) działki narożnej - w miejscu przebiegu sieci kanalizacji deszczowej - możliwe tylko po uzyskaniu pozytywnej opinii Dysponenta sieci.

7)        Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu działki – 30 %.

8)       Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki – minimum 40%.

6.       Pełen zakres ustaleń dla terenu 1 MN stanowią ww. przepisy łącznie z § 69 niniejszej uchwały.

§ 11

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 MN – ustala się:

1)       przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne jak dla terenu 1 MN– wg § 10 ust. 1.

2)       nakazuje się włączenie terenu  do zabudowanej działki (poza terenem opracowania), z którą sąsiaduje, i której zapewni dostępność do drogi publicznej,

§ 12

1.       Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3 KD i 4 KD – ustala się przeznaczenie terenów – tereny komunikacji - drogi publiczne.

2.       Ustalenia dotyczące terenów, o których mowa w ust.1:

1)        nakazuje się włączenie terenów w linie rozgraniczające dróg publicznych, z którymi sąsiadują.

2)        na terenach ustala się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

3.       Pełen zakres ustaleń dla terenu 3 KD i 4 KD stanowią ww. przepisy łącznie z § 69 i 13 niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się w planie tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych – tereny komunikacji oznaczone symbolami 3 KD  i  4 KD.

ROZDZIAŁ 4

Przepisy końcowe

§ 14

Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12 i art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - w wysokości 0%.

§ 15

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 16

Plan zatwierdzony niniejszą  uchwałą wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie