Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » BURMISTRZ POGORZELI OGŁASZA NABÓR NA stanowisko ds. księgowości budżetowej, płac i podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli

BURMISTRZ POGORZELI OGŁASZA NABÓR NA stanowisko ds. księgowości budżetowej, płac i podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli

Numer dokumentu: 3/2020
Rok: 2020

1. Wymagania niezbędne:

1)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2)      posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunkach: finanse, rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, administracja.

3)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

4)      cieszy się nieposzlakowaną opinią

5)      jest obywatelem polskim

2. Wymagania dodatkowe:

1) ogólna znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową

2) znajomość obsługi komputera

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

4) dobra prezencja, wysoka kultura osobista

5) podstawowa znajomość ustaw:

     a) ustawa o samorządzie gminnym

     b) ustawa o finansach publicznych

     c) ustawa o rachunkowości

     d) ustawa o podatku od towarów i usług

     e) ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

     f) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

6) łatwość kontaktów z ludźmi, asertywność, osobista odpowiedzialność

7) odporność na stres

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1.      Prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT oraz sporządzanie  miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 oraz nadzór nad centralizacją VAT.

2.      Przyjmowanie i kontrola jpk oraz deklaracji VAT – 7 od jednostek budżetowych.

3.      Obsługa programu FKB Płace i Kadry.

4.      Aktualizacja zmian w programie kadrowym dotyczących wynagrodzeń.

5.      Prowadzenie spraw z zakresu planowania, realizowania i ewidencji wydatków osobowych, dodatków od wynagrodzeń, nagród i ekwiwalentów przysługujących pracownikom.

6.      Prowadzenie analitycznej ewidencji wynagrodzeń na kartach wynagrodzeń, listach płac pracowników urzędu ( w tym pracowników zatrudnionych w ranach robót publicznych i prac interwencyjnych).

7.      Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych:

-      rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

-      naliczanie wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy,

-      naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,

-      miesięczne wprowadzanie i rozliczanie składek i świadczeń ZUS w programie Płatnik.

8.      Czynności związane z rozliczaniem z powiatowym urzędem pracy, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

9.      Naliczanie i potrącanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych pracownikom i jego roczne rozliczenie.

10.  Wystawianie zaświadczeń o bieżącym wynagrodzeniu pracowników Urzędu Miejskiego.

11.  Wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników – Rp-7.

12.  Sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentów ( informacji, deklaracji) do PFRON.

13.  Sporządzanie sprawozdań do GUS, PUP .

14.  Wystawianie faktur sprzedażowych i not księgowych.

15.  Współpraca przy przygotowaniu materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy.

16.  Inne sprawy zlecone przez burmistrza, sekretarza i skarbnika.

 

4. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1)      Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę- pierwsza umowa na czas określony na stanowisku urzędniczym

2)      praca umysłowa, w znacznym stopniu samodzielna;

3)      czas pracy : pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo, jednozmianowy, w poniedziałek od godz. 730 do 1530 ; od wtorku do piątku od 700do 1500,

4)      stanowisko wyposażone w sprzęt biurowy, komputer, środki łączności,

5)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6)      budynek administracyjny niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

7)      wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o zatrudnieniu (naborze), w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  wynosi mniej niż 6 %  ogółu zatrudnionych

 

5. Wymagane (niezbędne) dokumenty i oświadczenia:

1)   kwestionariusz osobowy (wzór w załączniku)

2)   dokumenty potwierdzające wykształcenie,

3)   Oświadczenie:

a)   o posiadaniu obywatelstwa polskiego

b)  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

c)   o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d)  o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku

e)   o nieposzlakowanej opinii,

4)   kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

6. Dodatkowe dokumenty:

a)      CV i list motywacyjny

b)      inne dokumenty, oświadczenia potwierdzające dodatkowe wymagania ,

c)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzonym naborem na stanowisko zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1781) wzór w załączniku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pocztą w terminie do dnia 13 sierpnia 2020r. do godz. 1500  na adres niżej podany.

 

Urząd Miejski w Pogorzeli

ul. Rynek 1

63-860 Pogorzela

pok. Nr 14

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej,  płac i podatku VAT”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Urząd nie będzie brał pod uwagę opóźnień po stronie poczty i innych podmiotów w dostarczeniu dokumentów aplikacyjnych.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli w dniu 19 sierpnia 2020r.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli przy ul. Rynek 1/ pokój nr 14/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pogorzela.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu / 65 5734620/

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                      Burmistrz

                                                                  (-) Piotr Curyk

 

Pogorzela, dnia 2020-07-29


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Karolina Błaszyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2020-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-07-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie