Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/123/2004

Uchwała nrXIX/123/2004

Numer uchwały: 2004/19/123
Numer sesji: 19
Rok: 2004

Uchwała Nr XIX/123/04
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.109 i art.124 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2003 r Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1
  1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 90.602 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 7.855.328 zł.
§ 2
  1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 90.602 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 7.985.268 zł.
  3. Wykaz zadań majątkowych po dokonanych zmianach budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej Pogorzela
Nr XIX/123/04 z dnia 30.12.2004 r

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2004


Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo


1.200

Rozdział 01095 Pozostała działalność


1.200

§ 0830 Wpływy z usług


1.200

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

11.100


rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11.100


§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

11.100


Dział 750 Administracja publiczna

3.900


rozdział 75023 Urzędy gmin

3.900


§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

3.900


Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

21.000

95.095

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2.000


§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej

2.000


rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

9.000

94.600

§ 0310 Podatek od nieruchomości


20.000

§ 0320 Podatek rolny


30.000

§ 0340 Podatek od środków transportowych


9.000

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

9.000


§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe


4.600

§ 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych


31.000

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

10.000

495

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

10.000


§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu


495

Dział 758 - Różne rozliczenia


24.807

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego


1.200

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa


1.200

rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego


23.607

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin


23.607

Dział 801 Oświata i wychowanie

2.700


rozdział 80104 Przedszkola

2.700


§ 0830 Wpływy z usług

2.700


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


5.600

rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych


5.600

§ 0400 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych


5.600

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


2.600

rozdział 92116 Biblioteki


2.600

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej


2.600

O g ó ł e m :

38.700

129.302


Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej Pogorzela
Nr XIX/123/04 z dnia 30.12.04 r

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2004


Zwiększenia

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

500

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

500

§ 4300 Zakup usług pozostałych

500

Dział 750 - Administracja publiczna

9.000


rozdział 75023 Urzędy gmin

9.000

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

§ 4270 Zakup usług remontowych

1.000

§ 4260 Zakup energii

1.000

§ 4300 Zakup usług pozostałych

3.000

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem800

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych


800

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

250

§4300 Zakup usług pozostałych

550

Dział 758 Różne rozliczenia

65.007

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

65.007

§ 4810 Rezerwy

65.007

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1.200


rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1.200

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1.200

Dział 851 - Ochrona zdrowia

495

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

495

§ 4300 Zakup usług pozostałych

495

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.000

Rozdział 90095 Pozostała działalność

11.000

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

11.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.600

rozdział 92116 Biblioteki

2.600

§ 2550 Dotacje z budżetu dla instytucji kultury

2.600

O g ó ł e m :

90.602

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional