Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektrowni fotowoltaicznej „Głuchów 2”

Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektrowni fotowoltaicznej „Głuchów 2”


OŚ.6220.02.7.2020

Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.- dalej k.p.a.), art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

 strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 07.07.2020 r. została wydana decyzja Burmistrza Pogorzeli znak OŚ.6220.02.6.2020 na rzecz Quadran Polska Sp. z o.o. ul. Wagonowa 2C, 53-069 Wrocław w imieniu którego działa Pełnomocnik Pani Justyna Baron, ul. Kwiatowa 22a, 55-093 Kiełczów o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektrowni fotowoltaicznej „Głuchów 2” o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych  na części działek o nr ew. 348 i 355 obręb Głuchów

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli przy ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela w godzinach od 8.00 do 15.00. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z p. Anną Fahner pod numerem telefonu 65 57 34 620 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 lub drogą elektroniczną na adres: srodowisko@pogorzela.pl

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli http://www.bip.pogorzela.pl/, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli oraz właściwego miejscowo sołectwa Głuchów.

 

Zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 k.p.a.)

 

Niniejsze zawiadomienie umieszczono:

  1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli,
  2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Głuchów,
  3. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w PogorzeliInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2020-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-07-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie