Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/122/2004

Uchwała nrXIX/122/2004

Numer uchwały: 2004/19/122
Numer sesji: 19
Rok: 2004

Uchwała Nr XIX/122/04
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 30 grudnia 2004

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. “d”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109 i art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt. 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
  1. Uchwala się dochody budżetu na rok 2005 w wysokości jak w załączniku nr 1 do uchwały 8.000.531
w tym:

1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 750.028 zł

2/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały 23.000 zł

3/ Dochody z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 42.000 zł

§ 2
  1. Ustala się wydatki budżetu na 2005 r. w wysokości jak w załączniku nr 2 do uchwały 8.000.531 zł
  1. Ogólna kwota wydatków ustalona w ust. 1 przeznaczona jest na:

1/ Wydatki bieżące 7.892.331 zł

w tym:

a. wynagrodzenia i pochodne 4.532.885 zł

b. na dotację dla instytucji kultury 214.500 zł

2/ Na wydatki majątkowe kwotę, jak w załączniku nr 6 do uchwały 108.200 zł

  1. Wydatki określone w ust. 1 obejmują:

1/ Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw oraz realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 3 do uchwały 750.028 zł

2/ Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie, jak w załączniku nr 4 do uchwały 23.000 zł

3/ Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku nr 5 do uchwały 42.000 zł

§ 3

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł

§ 6

Upoważnia się Burmistrza do:
  1. Zaciągania kredytów na pokrycie niedoboru budżetowego do wysokości 75.000 zł.
  2. Do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu.
  3. Do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie