Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/121/2004

Uchwała nrXVIII/121/2004

Numer uchwały: 2004/18/121
Numer sesji: 18
Rok: 2004

Uchwała Nr XVIII/121/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada 2004 r.

w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pogorzela.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003r Nr 118 poz.1112 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pogorzela w formie "Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr XXII/115/2000 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 15 września 2000 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli § 8 skreśla się.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XVIII/121/04.
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26.11.2004 r.


Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli

§ 1

1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie gminy Pogorzela dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę.
2. Specjalny fundusz nagród jest tworzony co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.
3. Wysokość specjalnego funduszu nagród w danym roku kalendarzowym ustala Burmistrz określając zarządzeniem kwoty przeznaczone na nagrody organu prowadzącego i nagrody dyrektorów szkół.
4. Nagrody gminy przyznaje Burmistrz.

§ 2

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o szkole, rozumieć przez to należy również placówki oświatowe prowadzone przez gminę.

§ 3

1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Nagrody mogą być przyznawane w innym terminie, związanym z zakończeniem roku szkolnego lub dniem patrona szkoły.

§ 4

1. Nagroda ma charakter uznaniowy i wypłacana jest w formie pieniężnej.
2. Nagroda może być przyznana nie wcześniej niż po przepracowaniu w szkole jednego roku.

§ 5

Nagrody mogą być przyznawane dyrektorom szkół i nauczycielom w szczególności za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo -wychowawczej oraz za realizację innych zadań statutowych szkoły.

§ 6

1. W odniesieniu do dyrektorów szkół nagrody Burmistrza mogą być przyznawane zwłaszcza za:
 • osiąganie znaczących wyników nauczania, wychowania lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi, liczbą uczniów w finałach olimpiad, konkursów i zawodów oraz innymi kryteriami
 • uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy szkoły
 • właściwe realizowanie budżetu szkoły
 • organizowanie imprez środowiskowych i współudział w organizowaniu imprez gminnych
 • prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
 • dbałość o stan techniczny i estetykę nieruchomości szkolnych
 • angażowanie się we współpracę z instytucjami i organizacjami skłonnymi do pomocy szkole i jej uczniom
2. W odniesieniu do nauczycieli nagrody Burmistrza mogą być przyznawane w szczególności za:
 • osiąganie znaczących wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnętrznych sprawdzianach i egzaminach uczniów
 • zakwalifikowanie się prowadzonych uczniów do finałów, olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu szkolnym i ponadszkolnym
 • opracowywanie autorskich programów i publikacji oświatowych oraz wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania
 • przygotowywanie i wzorcowe organizowanie okazjonalnych uroczystości w szkole
 • intensywną działalność wychowawczą, wyrażają się w organizowaniu wycieczek i w udziale w spektaklach teatralnych, wystawach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi
 • udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce
 • uzyskanie bez opóźnienia wyższego stopnia awansu zawodowego
 • posiadanie aktualnej co najmniej dobrej oceny pracy
§ 7

1. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody Burmistrz podejmuje samodzielnie.

§ 8

Nagrody dyrektora szkoły mogą być przyznane:
1. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej za:
 1. uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu lub w prowadzeniu danego rodzaju zajęć
 2. zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów do finałów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wyższym
 3. zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych konkursach, zawodach
 4. udokumentowane osiągnięcia pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce,
 5. wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
 6. wdrażanie własnych programów autorskich,
 7. uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie nauczania uczniów
 8. uzyskanie pozytywnych zmian w zespole uczniów, takich jak np. integracja klasy czy aktywność społeczna uczniów,
 9. prowadzenie działalności wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, spotkań oraz zajęć pozalekcyjnych
2. W zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej za:
 1. zapewnienie pomocy i opieki uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 2. zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, organizowanie współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi, pracodawcami, policją i innymi podmiotami wspierającymi działania szkoły,
 3. aktywizowanie rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły oraz rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzicami


3. W pozostałym zakresie:

 1. usprawnienie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 2. udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej młodych nauczycieli
 3. kierowanie zespołem samokształceniowym i prowadzenie lekcji otwartych,
 4. pełnienie funkcji wynikających ze statutu szkoły,
 5. czynny współudział w przygotowaniu planu pracy szkoły oraz innych dokumentów ważnych dla funkcjonowania szkoły,
 6. wzorcową realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły.
4. Wspólnym dla nauczycieli warunkiem uzyskania nagrody dyrektora szkoły jest posiadanie przynajmniej dobrej oceny pracy.

§ 9
1. Wnioski o nagrodę burmistrza i dyrektora szkoły mogą składać:
 1. rada szkoły
 2. rada pedagogiczna
 3. rada rodziców
 4. zakładowa organizacja związkowa
2. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę opinię rady pedagogicznej, o ile rada sama nie wystąpiła z wnioskiem.
3. Burmistrz lub dyrektor szkoły może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy,
4. Nauczyciel otrzymujący nagrodę zostaje o tym zawiadomiony na piśmie.
5. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie