Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/120/2004

Uchwała nrXVIII/120/2004

Numer uchwały: 2004/18/120
Numer sesji: 18
Rok: 2004

Uchwała nrXVIII/120/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada 2004r

w sprawie: określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pogorzela w formie "Regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr XXII/115/2000 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 15 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, § 9 skreśla się.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały Nr XVIII/120/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada 2004r

Regulamin przyznawania dodatków mieszkaniowych

§ 1

Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5 tys mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż pół etatu.

§ 2

Dodatek mieszkaniowy jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi:
   1. do 6% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ,ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dla jednej osoby
   2. do 8% minimalnego wynagrodzenia - dla dwóch osób
   3. do 10% minimalnego wynagrodzenia - dla trzech osób
   4. do 12% minimalnego wynagrodzenia - dla czterech i więcej osób
Do osób od których uzależniony jest dodatek mieszkaniowy zalicza się nauczyciela oraz wspólnie zamieszkujących z nim: małżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

§ 3

Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w §2 Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.

§ 4

Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 5

Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nauczyciel złożył pisemny wniosek o jego przyznanie i przedstawił dokumenty potwierdzające prawo do dodatku.

§ 6

Nauczyciel, któremu wypłacony jest dodatek, zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę o okolicznościach powodujących utratę prawa do dodatku lub zawieszenia jego wypłacenia.

§ 7

Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49zł pomija się a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional