Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/118/2004

Uchwała nrXVIII/118/2004

Numer uchwały: 2004/18/118
Numer sesji: 18
Rok: 2004

UCHWAŁA Nr XVIII/118/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada 2004 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

1. Podatek od środków transportowych wyprodukowanych w 1990 r i później wynosi rocznie:
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 606 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 720
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 834
2/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.459
3/ od przyczep i naczep ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - 216
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc - 832
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.373
2. Dla pojazdów określonych w ust.1 pkt 1 - 4 wyprodukowanych przed 1990 r podatek wynosi rocznie:
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 620 zł.
b/ od 5,5 tony do 9 ton włącznie - 732
c/ od 9 ton do poniżej 12 ton - 850
2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.514
3/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 226
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a/ mniej niż 30 miejsc - 940
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.459
3. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1 - 4 posiadających katalizatory stawki podatku wynoszą rocznie:
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony - 578.
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 658
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 791
2/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu: od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.405
3/ od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 206
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- mniej niż 30 miejsc - 757
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.189

§ 2
1. Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik nr 1 do uchwały.
2. Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Powiatowym Banku Spółdzielczym oddział Pogorzela Nr 61867800050030030001010001

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/118/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
W § 2 UST. 1 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
[w tonach]

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

inne systemu zawieszania osi jezdnych
stawka podatkowa
[w złotych]
stawka podatkowa
[w złotych]

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.028

1.028

13

14

1.049

1.049

14

15

1.070

1.070

15


1.092

1.314

Trzy osie

12

17

1.028

1.028

17

19

1.298

1.298

19

21

1.610

1.610

21

23

1.784

1.784

23

25

1.946

1.946

25


1.946

1.946

Cztery osie i więcej

12

25

1.784

1.784

25

27

1.784

1.784

27

29

1.848

1.848

29

31

1.838

2.452,80

31


1.838

2.452,80


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/118/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
W § 2 UST. 2 UCHWAŁY

Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa [w tonach]

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

inne systemu zawieszania osi jezdnych
stawka podatkowa
[w złotych]
stawka podatkowa
[w złotych]

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.622

1.622

18

25

1.622

1.622

25

31

1.622

1.622

31


1.622

1.937,76

Trzy osie

12

40

1.622

1.723

40


1.774

2.548,65


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/118/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
W § 2 UST. 3 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)
[w tonach]

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

inne systemu zawieszania osi jezdnych
stawka podatkowa
[w złotych]
stawka podatkowa
[w złotych]

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

267

267

18

25

267

336

25


336

590

Dwie osie

12

28

267

325

28

33

644

892

33

38

892

1.357

38


1.207

1.785

Trzy osie

12

38

710

990

38


990

1.280,68
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie