Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » BURMISTRZ POGORZELI OGŁASZA NABÓR NA stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, melioracji i gospodarki gruntami w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli

BURMISTRZ POGORZELI OGŁASZA NABÓR NA stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, melioracji i gospodarki gruntami w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli

Numer dokumentu: 2/2020
Rok: 2020

1. Wymagania niezbędne:

1)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2)      posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunkach: rolnictwo, inżynieria środowiska, inżynieria środowiska i gospodarka wodna;

3)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5)      jest obywatelem polskim;

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) ogólna znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową;

2) znajomość obsługi komputera;

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

4) dobra prezencja, wysoka kultura osobista;

5) podstawowa znajomość ustaw:

a) o gospodarce nieruchomościami;

b) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

c) o kształtowaniu ustroju rolnego;

d) o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

e) o ochronie przyrody;

6) łatwość kontaktów z ludźmi, asertywność, osobista odpowiedzialność;

7) odporność na stres;

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Koordynacja gospodarki nasiennej i hodowlanej.
 2. Współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin.
 3. Sporządzanie projektu programu rolniczego i leśnego wykorzystania gruntów.
 4. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.
 5. Nadzorowanie zadań w zakresie melioracji, elektryfikacji oraz zaopatrzenia wsi w wodę.
 6. Ochrona przed powodzią (organizowanie drużyn ewakuacji ludności).
 7. Zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych.
 8. Organizowanie nadzoru weterynaryjnego nad grzybowiskami, zbiornikami zwłok zwierzęcych, realizacja ustaleń ustawy o ochronie zwierząt oraz spędami i targami zwierząt.
 9. Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.
 10. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
 11. Nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności.
 12. Podawanie do publicznej wiadomości o zarządzeniach państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środków w celu umiejscowienia choroby i dopuszczalnego ich wykonania.

 

Sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomości:

 

1.   Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie sprzedaży gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod budowę domów jednorodzinnych, domów mieszkalno-pensjonatowych oraz pod budownictwo zagrodowe spółdzielniom mieszkaniowym dla realizacji ich zadań statutowych oraz osobom fizycznym oraz gruntów zabudowanych obiektami zabytkowymi.

2.   Przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z:

a/          sprzedażą, przekazaniem w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem grunty gminne osobom fizycznym;

b/   przyjęcie od Skarbu Państwa z wzajemnością na własność oraz w wieczyste użytkowanie grunty;

c/   użyczeniem na krótki czas gruntu osobom fizycznym i komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej;

d/   przekazanie odpłatnie w zarząd  grunty komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej;

e/   przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na sprzedaż lub dzierżawę budynków, gruntów, urządzeń i lokali użytkowych,

f/    dokonania podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania i poza planem zagospodarowania,

g/   tworzeniem gruntów na cele zabudowy wsi,

h/   ustaleniem granic gruntów przeznaczonych pod zorganizowane budownictwo wielorodzinne,

i/    wyposażeniem gruntów wchodzących do zasobów w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu,

j/    podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia przetargu,

k/   wywłaszczenia nieruchomości na rzecz gminy,

l/    zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości,

m/  wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii;

n/   przejmowania nieodpłatnie w drodze umowy nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa;

o/   przejęcia nieodpłatnie na rzecz gminy budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży i infrastrukturę mieszkaniową do zasobów komunalnych wraz z przynależnymi gruntami.

3.   Wyposażanie gruntów wchodzących do zasobów w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu.

4.   Załatwianie z urzędu spraw nabywania działek przez osoby uprawnione, które były właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych na skoncentrowane  budownictwo jednorodzinne.

5.   Korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości, składanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu.

6.   Udzielanie zezwoleń na zbycie nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

7.   Występowanie z żądaniem zwrotu nieruchomości od właściciela, który nie odbudował lub nie wyremontował  bądź nie zabudował w terminie 5 lat działki nabytej na rzecz gminy za odpowiednim wynagrodzeniem.

8.   Przekazywanie nabywcom lokali ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste oraz wygaszanie prawa zarządu tej części gruntu.

9.   Podejmowanie decyzji o ustanowieniu, zakresie i warunkach użytkowania oraz orzekanie o wygaśnięciu użytkowania.

10. Stosowanie obniżek aż do całkowitego zwolnienia włączenia sprzedaży obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wpisanych do rejestru.

11. Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz naliczanie dzierżaw za grunty.

12. Przejmowanie na własność gminy gruntów.

13. Ujawnianie prawa własności w księdze wieczystej.

14. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

15. Inne prace zlecone przez burmistrza i sekretarza gminy.

 

 

4. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1)     zatrudnienie na podstawie umowy o pracę- pierwsza umowa na czas określony na stanowisku urzędniczym;

2)     praca umysłowa, w znacznym stopniu samodzielna;

3)     czas pracy : pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo, jednozmianowy, w poniedziałek od godz. 730 do 1530 ; od wtorku do piątku od 700do 1500

4)     stanowisko wyposażone w sprzęt biurowy, komputer, środki łączności,

5)     praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6)     budynek administracyjny częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

7)     wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o zatrudnieniu (naborze),  w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej wynosi mniej niż 6 %  ogółu zatrudnionych;  

  

5. Wymagane (niezbędne) dokumenty i oświadczenia:

1)   kwestionariusz osobowy (wzór w załączniku);

2)   dokumenty potwierdzające wykształcenie;

3)   oświadczenie:

a)   o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

b)   o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

c)   o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

d)   o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku;

e)   o nieposzlakowanej opinii;

 

6. Dodatkowe dokumenty:

a)      CV i list motywacyjny;

b)      inne dokumenty, oświadczenia potwierdzające dodatkowe wymagania;

c)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzonym naborem na stanowisko zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781) (wzór w załączniku).

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z działem kadr, pod nr tel. 65-5734-620) lub przesłać pocztą w terminie do dnia  25 maja 2020r. do godz. 1530  na adres niżej podany. 

Urząd Miejski w Pogorzeli

ul. Rynek 1

63-860 Pogorzela

pok. Nr 14

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, melioracji i gospodarki gruntami”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Urząd nie będzie brał pod uwagę opóźnień po stronie poczty i innych podmiotów w dostarczeniu dokumentów aplikacyjnych.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli w dniu 26 maja 2020r.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, z regulaminem naboru można zapoznać się (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z działem kadr, pod nr tel. 65-5734-620) w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli przy ul. Rynek 1 /pokój nr 14/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pogorzela.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu / 65 5734620/

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                    Burmistrz

                                                                (-) Piotr Curyk


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Karolina Błaszyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2020-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie