Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/116/2004

Uchwała nrXVIII/116/2004

Numer uchwały: 2004/18/116
Numer sesji: 18
Rok: 2004

Uchwała Nr XVIII/116/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na terenie Miasta i Gminy Pogorzela następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
  1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,43 zł, od 1 m 2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 zł, od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,10 zł, od 1 m 2 powierzchni
  1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,48 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 12,60 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 6,94 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,50 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,26 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
  1. od budowli 2% ich wartości
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Traci moc uchwała Nr X/64/03 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2004.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional