Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/113/2004

Uchwała nrXVIII/113/2004

Numer uchwały: 2004/18/113
Numer sesji: 18
Rok: 2004

Uchwała nr XVIII/113/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada 2004r

w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków
mieszkaniowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dla ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego, obniża się z 70% na 50% wysokość wskaźników wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie