Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/112/2004

Uchwała nrXVIII/112/2004

Numer uchwały: 2004/18/112
Numer sesji: 18
Rok: 2004

UCHWAŁA Nr XVIII/112/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada 2004 r

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r , Nr 142 , poz.1591 ze zmianami) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 roku Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:
§ 1
  1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym , które z powodu wieku , choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób , a są jej pozbawione .
  2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie , która wymaga pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
§ 2

1. Ustala się, że usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania będą dostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności spowodowanej chorobą lub wiekiem.
2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
3. Pierwszeństwo z korzystania z tego rodzaju usług przysługuje osobom samotnym lub samotnie zamieszkującym.

§ 3

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności , świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym .

§ 4
  1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ( z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, ustaloną zgodnie z załączoną do Uchwały tabelą odpłatności.
  2. Przez dochód bazowy , określony w kolumnie 1 tabeli , należy rozumieć dochód uprawniający osobę samotnie gospodarującą do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 5

Osobom z orzeczoną I grupą inwalidzką, kombatantom lub osobom powyżej 80 roku życia, samotnym lub samotnie zamieszkującym na ich wniosek lub członka ich rodziny albo pracownika socjalnego może zostać ustalona niższa odpłatność na określony czas, jednak nie większa niż o jeden przedział dochodowy.

§ 6
Kwoty przedstawione w tabeli o której mowa w § 4 pkt 1 podlegają weryfikacji na zasadach określonych w art. 9 i art. 145 ustawy o pomocy społecznej.

§ 7

Opłata za wykonanie usługi wnoszona jest na rachunek Urzędu Miejskiego w w Pogorzeli w rozliczeniach miesięcznych przez osobę korzystającą z usług do 25 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

§ 8

Decyzje przyznające świadczenia na usługi opiekuńcze realizuje się według przepisów dotychczasowych , przez czas, na jaki te decyzje zostały wydane, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004r.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli.

§ 10

Traci moc uchwała Nr IV / 35 / 03 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/112/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26.11.2004 r.

TABELA
określająca wysokość opłaty ponoszonej przez osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie


Dochód na osobę w rodzinie


Wysokość opłaty ponoszonej od ceny usługi przez :

dochód bazowy

kwota dochodu

osoba samotnie
gospodarująca

osoby pozostałe
(w rodzinie)

%

w złotych

%

%

do 100 %

do 461-

0

0

Powyżej 100 % - 130 %

461,01 - 599,30

15

20

Powyżej 130% - 160 %

599,31 - 737,60

20

25

Powyżej 160 % - 190 %

737,61 - 875,90

25

30

Powyżej 190 % - 220 %

875,91 - 1.014,20

30

40

Powyżej 220 % - 245 %

1.014,21 - 1.129,45

40

55

Powyżej 245 % - 270 %

1.129,41 - 1.244,70

50

85

Powyżej 270 % - 295 %

1.244,71 - 1.359,95

60

100

Powyżej 295 % - 305 %

1.359,96 - 1.406,05

85

100

Powyżej 305 %

powyżej 1.406,05

100

100
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional