Strona główna » Dokumenty » Ogłoszenia » OGŁOSZENIE Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Pogorzela przez organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIE Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Pogorzela przez organizacje pozarządowe


OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z) oraz Uchwały Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” Burmistrz Pogorzeli ogłasza :

 

Otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych gminy Pogorzela

przez organizacje pozarządowe

 

I.    Rodzaj zadania:

 

1.        W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 

a) Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz w zakresie piłki nożnej  dla mieszkańców gminy Pogorzela:

-       wysokość środków na realizację zadania w 2020 r. –  71.000 zł.

-       ostateczny termin składania ofert : 18 luty 2020 r.

-       wysokość środków na realizacje zadania w 2019  r. : 71.000 zł

 

II.  Warunki realizacji zadania

1.   W konkursie mogą uczestniczyć prowadzące na terytorium gminy Pogorzela działalność na rzecz mieszkańców gminy:

-       organizacje pozarządowe,

-       osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

-       stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów,

-       jednostki organizacyjne podlegające organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.

2.   Oczekiwany termin realizacji: 2020 rok,

3.   Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert.

4.   Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W przypadku równoważnych ofert zastrzega się możliwość podzielenia środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania pomiędzy oferty uznane za najkorzystniejsze.

5.   Dotacja zostanie przekazana na wskazane w ofercie konto.

6.   Wybrany oferent będzie zobowiązany do rozliczenia dotacji w sposób określony w rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu   do Spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

III. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019, poz. 688 ).
IV. Termin i procedura składania ofert :

 

1.   Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, 63-860 Pogorzela ul. Rynek 1 w Sekretariacie Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie określonym dla  zadania.

2.   Korespondencję dotyczącą konkursu ofert należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Pogorzeli , 63-860 Pogorzela ul. Rynek 1.

3.   Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z  2018 r. poz. 2057). Druki ofert są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli. Oferty niezgodne z wzorem pozostaną bez rozpatrzenia.

4.   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie; koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie.

5.   Na każdy rodzaj zadania można złożyć jedną ofertę. Ten sam oferent może złożyć oferty na realizację więcej niż jednego rodzaju zadań, przy czym oferty nie mogą się powtarzać i dla każdego rodzaju zadań należy złożyć ją odrębnie.

6.   Oferta złożona po wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

V.  Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 

1.   Otwarcie ofert nastąpi w ciągi 14 dni po terminie składania ofert.

2.   Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa sporządzając pisemny protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona tylko jedna oferta. Ostatecznego wyboru ofert dokona Burmistrz Pogorzeli.

 

VI. Kryteria wyboru oferty:

 

Lp.

Kryterium

pkt

1)      

Oferent jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, której celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego

0-20

2)      

Cele statutowe oferenta są zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert na 2020 rok

0-10

3)      

Oferent złożył kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu

0-20

4)      

Oferent załączył ramowy program realizacji zadania

0-10

5)      

Oferent złożył ofertę zgodną z rodzajem zadania określonego w ogłoszeniu, spełniającą warunki realizacji zadania

0-20

 

6)      

Oferent przewidział na realizację zadania udział własnych środków finansowych

0-25

7)      

Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta zapewniają wykonanie zadania

0-20

8)      

 

Doświadczenie oferenta w realizacji ww. zadania lub podobnego przedsięwzięcia, ewentualne rekomendacje

0-25

 

9)      

 

Kalkulacja kosztów realizacji zadania adekwatna do zakresu rzeczowego zadania

0-20

10)  

Możliwość realizacji zadania przez oferenta zgodnie z określonymi warunkami

0-20

11)  

Wkład pracy społecznej (wolontariat) w realizację zadania

0-10

12)  

Udział partnerów w realizacji projektu

0-10

13)  

 

 Potencjalna atrakcyjność dla uczestników, ilość osób, do których jest kierowana realizacja zadania

   0- 25

 

 Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania tego zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem/osobą fizyczną lub prawną. Podmiot składający ofertę może wskazać również inne podmioty partnerskie, uczestniczące w realizacji zadania, wskazując jednocześnie części zadanie przez nie realizowane.

Burmistrz Pogorzeli zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

                                     BURMISTRZ POGORZELI

 

                                              /-/  Piotr  Curyk


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Ogłoszenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Włodzimierz Kulski
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2020-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie