Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Burmistrz Pogorzeli ogłasza nabór na stanowisko: „Lokalny Animator Sportu "

Burmistrz Pogorzeli ogłasza nabór na stanowisko: „Lokalny Animator Sportu "

Numer dokumentu: 1/2020
Rok: 2020

I. Wymagania niezbędne:

 

·        posiadanie uprawnień: nauczyciela wychowania fizycznego lub trenera lub instruktora,

·        bardzo dobry stan zdrowia,

·        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, pełna zdolność do czynności prawnych,

·        umiejętność współpracy z dziećmi i młodzieżą, łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów.

 

II. Zakres wykonywanych czynności:

 

·        organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych ,

·        przygotowanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją,

·        dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,

·        dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,

·        współpraca z dyrektorem szkoły w organizacji zajęć sportowych,

·        prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,

·        prowadzenie „Dzienniczka zajęć", który stanowi załącznik do umowy,

·        aktywizacja mieszkańców gminy Pogorzela.

 

III. Wymagane dokumenty:

 

·        życiorys (CV),

·        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

·        program zajęć sportowo- rekreacyjnych i imprez organizowanych na Boisku „ORLIK",

·        kserokopia  dyplomu trenerskiego lub książeczki instruktorskiej lub dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego ( na wezwanie oryginały do wglądu ),

·        oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru na stanowisko animatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu podpisania umowy,

·        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 

IV. Miejsce wykonywania pracy

Boisko  „ Orlik „ Pogorzela ul. Parkowa 7

 

V. Forma i okres zatrudnienia
Umowa zlecenia w okresie od 1 marca do 30 listopada 2020 r.

 

VI. Sposób i termin składania ofert:

1.           Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 24.01.2020 r. do godz. 15.oo w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli ul. Rynek 1 z dopiskiem „Lokalny Animator Sportu".

2.           Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godz. dostarczenia oferty do urzędu. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące np.: po stronie poczty kurierskiej.

3.           Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli

 

VII. Informacje dodatkowe

 

1.    Zostaną zatrudnione  2 osoby  na podstawie umowy  zlecenia zawartej pomiędzy  Fundacją Orły Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury (I umowa zlecenia obejmująca 30 h zajęć miesięcznie) oraz z Urzędem Miejskim w Pogorzeli  (II umowa zlecenia obejmująca 45 h zajęć miesięcznie) albo 1 osoba na podstawie umowy  zlecenia zawartej pomiędzy  Fundacja Orły Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury (I umowa zlecenia obejmująca 60 h zajęć miesięcznie ) oraz z Urzędem Miejskim w Pogorzeli  (II umowa zlecenia obejmująca 90 h zajęć miesięcznie).

2.    Praca będzie wykonywana w godzinach popołudniowych we wszystkie dni tygodnia.

3.    Burmistrz Pogorzeli  zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia naboru i podpisania umowy z chwilą uzyskania dofinansowania w ramach projektu Lokalny Animator Sportu w 2020 r.

4.    Oferty nie zwierające kompletu wymaganych dokumentów określonych w punkcie III niniejszego ogłoszenia nie będą rozpatrywane.

 

                                           Burmistrz

                                     /-/ Piotr  Curyk


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Włodzimierz Kulski
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2020-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie