Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/111/2004

Uchwała nrXVIII/111/2004

Numer uchwały: 2004/18/111
Numer sesji: 18
Rok: 2004

Uchwała Nr XVIII/111/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada 2004 r.

w sprawie : uchwalenia “Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2005”.


Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005”, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz zadań publicznych, na realizację których gmina Pogorzela może udzielić zlecenia w 2005 roku :
 1. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży, w szczególności prowadzenie zajęć sportowych, obozów, udział zawodników w zawodach sportowych i rozgrywkach,
b) organizacja imprez sportowych w gminie - imprezy masowe, rozgrywki sportowe, festyny, spartakiady, mistrzostwa powiatu i gminy,
c) zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających na kąpielisku w Głuchowie, ratownictwo wodne, imprezy propagujące wypoczynek nad wodą;
 1. w zakresie kultury:
a) organizacja imprez kulturalnych i oświatowych w gminie Pogorzela, festiwale, konkursy, imprezy masowe, wystawy, spotkania kulturalne,
b) realizacja i kultywowanie tradycji regionalnych i historycznych ziemi pogorzelskiej, muzycznych , teatralnych,
c) realizacja zadań edukacyjnych i kulturalnych, szkolenia muzyczne związane z gmina Pogorzela
 1. w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) prowadzenie działalności kulturalno - sportowej na rzecz osób potrzebujących wsparcia społecznego,
b) organizacja działań edukacyjnych, profilaktycznych i opiekuńczych w zakresie pomocy społecznej,
c) prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie ochrony zdrowia,
d) rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
e) promocja zdrowia;
 1. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a) przedsięwzięcia w zakresie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej i przyrodniczej, w szczególności konkursy, akcje edukacyjne, wydawnictwa, organizowanie wystaw, prelekcje i seminaria,
b) przedsięwzięcia w zakresie czynnej ochrony przyrody, w szczególności akcje zadrzewieniowe i zwiększanie bioróżnorodności, ratowanie zagrożonych siedlisk i gatunków oraz obiektów przyrodniczych;
 1. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych:

a) wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt specjalistyczny do usuwania zagrożeń,
b) utrzymanie we właściwej sprawności technicznej sprzętu i obiektów,
c) prowadzenie szkoleń i profilaktyki przeciwpożarowej

§ 3

Współpraca gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach : pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 4

1. Ze strony gminy Pogorzela program realizuje :

 1. Rada Miejska w Pogorzeli - w zakresie uchwalania założeń polityki społecznej i finansowej gminy,
 2. Burmistrz Pogorzeli - w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i w innych formach pomocy.

2. Ze strony organizacji pozarządowch przy realizacji programu współpracują organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego oraz inne podmioty wykonujące działalność pożytku publicznego z terenu gminy Pogorzela.§ 5

Zakres współpracy obejmuje :
 1. podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców gminy Pogorzela z zakresu zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku publicznego - opracowanie raportu na temat funkcjonowania na terenie gminy Pogorzela organizacji pozarządowych,
 2. opracowanie i realizację programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Pogorzela,
 3. wykorzystanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania - organizacja seminarium poświęconego umiejętności opracowania wniosków z zewnętrznych źródeł wsparcia,
 4. koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych - organizacja forum dyskusyjnego “Współpraca w zakresie rozwiązywania problemów społecznych gminy Pogorzela,
 5. wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację projektów,
 6. promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizację pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Pogorzela - publikacje w mediach lokalnych.
§ 6

Formy współpracy obejmują :
 1. zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
 2. współpracę w pozyskiwaniu środków na działalność pożytku publicznego z innych źródeł ni ż budżet gminy,
 3. wspólne opracowanie system wymiany informacji rozumiane jako wzajemne informowanie się o aktualnych możliwościach składania wniosków o dotację,
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie