Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/110/2004

Uchwała nrXVIII/110/2004

Numer uchwały: 2004/18/110
Numer sesji: 18
Rok: 2004


Uchwała Nr XVIII/110/04

Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada 2004 r.

w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobów jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 118 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr l5, poz.148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§1

Uchwała określa tryb udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Pogorzela w sferze zadań publicznych innej niż wskazana w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, zwanym dalej „podmiotami”, sposoby jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 2

Dotacja może być udzielona na finansowanie zadań gminy w ramach środków zaplanowanych w budżecie Gminy.

§ 3
 1. Dotacja udzielana jest na wniosek Podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji zadań Gminy.
 2. Wniosek o przyznanie dotacji powinien być złożony w terminie do 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
 3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.
§ 4
 1. Wnioski złożone przez podmioty, których mowa w § l, podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez właściwego merytorycznie pracownika, który po zaopiniowaniu przedkłada je Burmistrzowi.
 2. Wnioski rozpatruje Burmistrz Pogorzeli po uzyskaniu opinii powołanej przez siebie komisji.

§ 5
 1. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy ocenia się w szczególności :
1) możliwość realizacji zadania przez wnioskujący podmiot w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania,
3) wykonanie zadań zleconych podmiotowi w okresach poprzednich z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
 1. Burmistrz przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
§ 6

Informacja o przyznaniu dotacji podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7
 1. Dotacja jest przekazywana na podstawie umowy pomiędzy Burmistrzem Pogorzeli a podmiotem, któremu przyznano dotacje. Umowa powinna zawiera co najmniej :
1) oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy zakres zadania,
3) termin i miejsce realizacji zadania,
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5) określenie czasu na jaki umowa została zawarta,
6) wysokość udzielonej dotacji,
7) termin i sposób przekazania dotacji,
8) termin i sposób rozliczenia dotowanego zadania,
9) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz sankcje z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem lub niewykonania lub częściowego wykonania zadania,
10) sposób kontroli dotowanego zadania.
 1. Umowę zawiera się na czas wykonania zadania, nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego.
 2. Podmiot nie może wykorzystywać środków uzyskanych na podstawie umowy na cele inne niż określone w umowie.
 3. Podmiot może zlecić realizację zadania bądź jego części osobom trzecim wyłącznie za zgodą Burmistrza.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany zakresu oraz warunków realizacji zadania przy zachowaniu formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
 5. Umowa może być rozwiązana przez Burmistrza ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki przeprowadzonej kontroli.
§ 8

Podmiot otrzymujący dotację z budżetu gminy winien wydatkować otrzymane środki zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 9

Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach wynikających z harmonogramu realizacji zadania.

§ 10

1. Podmioty realizujące zadania finansowane z dotacji z budżetu gminy są zobowiązane do przedłożenia Burmistrzowi :
1) rozliczenia otrzymanej dotacji w terminie 30 dni od zakończenia realizacji dotowanego zadania, lecz nie później niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,
2) sprawozdania z realizacji zadania, które winno zawierać opis wykonania zadania ze wskazaniem jego zgodności z zapisami w umowie,
3) oryginalnych lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów finansowych, spełniających wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) do wglądu. Na oryginalnych dokumentach należy zapisać, iż zrealizowano ze środków budżetu Gminy Pogorzela.
2. Wzór sprawozdania i rozliczenia z realizacji zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Kwota niewykorzystanej dotacji w danym roku budżetowym podlega zwrotowi na rachunek budżetu gminy w terminie 7 dni od dnia złożenia rozliczenia.

§ 11
 1. W trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu Burmistrz może przeprowadzić

kontrolę pod względem finansowym i merytorycznym. Podmioty zobowiązane są do udostępniania niezbędnych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli dotowanego zadania z budżetu Gminy Pogorzela.
 1. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miejskiego.
 1. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli.
 2. W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, Burmistrz zażąda jej zwrotu oraz może zawiesić na 2 lata możliwość ubiegania się podmiotu o dotację z budżetu gminy.


§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/110/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada 2004 r.

Wniosek
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pogorzela podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w trybie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

l. Nazwa i adres wnioskodawcy; Nr telefonu kontaktowego :


2.

Status prawny :

3.

Data zarejestrowania podmiotu :

4.

Cele i zadania statutowe wnioskodawcy :

5.

Dotychczasowe przedsięwzięcia realizowane przez podmiot:

6.

Określenie celu dofinansowania :

7.

Opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz określenie beneficjentów realizacji zadania :

8.

Spodziewane rezultaty realizacji zadania :

9.

Harmonogram realizacji zadania ( data rozpoczęcia i zakończenia ):

10.

Przewidywany całkowity koszt realizacji i jego kalkulacja :

11.

Kwota wnioskowanej dotacji:

12.

Źródła i wysokość finansowania danego zadania :
 1. wnioskowana kwota :
 2. środki własne :
 3. pozostałe środki ( wymienić wysokość i podmiot finansujący )


13.

Osoba odpowiedzialna z ramienia wnioskodawcy za realizację zadania oraz wykorzystanie i rozliczenie przyznanych środków finansowych :


..................................................
Wnioskodawca

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/110/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada2004 r.

Sprawozdanie z realizacji zadania
finansowanego lub dofinansowanego z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pogorzela
w trybie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

 1. Udzielona kwota dotacji: .........................

 2. Opis realizacji dotowanego zadania .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 3. Rezultaty realizacji zadania :.................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 4. Rozliczenie:

  1. Lp.

   Rachunek

   Nazwa i adres wystawcy r-ku

   Treść rachunku

   Kwota


   Nr rachunku

   Data
   Do rozliczenia dotacji załączono kserokopie dokumentów księgowych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.


   .............................. ..............................................
   Data podpis osoby upoważnionej
  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Uchwały Rady
  Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
  Autor informacji: Jacek Andraszak
  Informację wprowadził: Jacek Andraszak
  Opublikowany dnia: 2004-11-26
  Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie