Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/108/2004

Uchwała nrXVIII/108/2004

Numer uchwały: 2004/18/108
Numer sesji: 18
Rok: 2004

UCHWAŁA NR XVIII/108/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie: wyrażenia woli utworzenia „Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości
Powiatu Gostyńskiego” w Gostyniu.

Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt. 12 oraz art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami): Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się wolę utworzenia „Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego” w Gostyniu.

§ 2
Akceptuje się projekt statutu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/108/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie: wyrażenia woli utworzenia „Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości” w Gostyniu.W celu zapewnienia właściwego i ciągłego funkcjonowania Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego, a tym samym sprawnej i stałej obsługi Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do gmin z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości powołania stowarzyszenia osób prawnych. Obecna formuła (stowarzyszenie osób fizycznych) nie gwarantuje, bowiem finansowej stabilności. Jest to spowodowane nieregularnymi wpływaniu dotacji i składek członkowskich. Stabilność finansowa byłaby zapewniona, gdyby było to stowarzyszenie osób prawnych. Mogłyby przystąpić do tej organizacji samorządy, które wówczas przekazywałyby roczne składki członkowskie (zamiast dotacji). Cele i zadania nie zmieniłyby się.
Aby takiej zmiany dokonać przepisy wymuszają przeprowadzenie likwidacji dotychczasowego stowarzyszenia, a powołanie w jego miejsce stowarzyszenia osób prawnych.
Elementy przemawiające za utworzeniem stowarzyszenia osób prawnych to przede wszystkim stabilizacja finansowa uzyskana dzięki składkom członkowskim. Zapewni to sprawne i właściwe funkcjonowanie nie tylko stowarzyszenia, ale i obsługiwanego przez stowarzyszenie funduszu poręczeń. Ponadto w stowarzyszeniu osób prawnych samorządy jako członkowie będą miały możliwość sprawowania większej kontroli nad działalnością.

Przewodniczący Rady
/-/Eugeniusz Sierszulski


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/108/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia26.11.2004 r.

STATUT

STOWARZYSZENIA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU GOSTYŃSKIEGO


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem osób prawnych, apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem powiatowych, gminnych samorządów, samorządów gospodarczych i zawodowych o celach niezarobkowych.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gostyń w Województwie Wielkopolskim.

§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. Nr 79 poz. 855 z 2001 roku ze zmianami), a także ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), ustawy z 8 marca 1998 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 7
Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. Może jednak tworzyć biuro i zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

§ 8
1. W celu zapewnienia środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenie może w ramach przewidzianych prawem prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Formy prowadzonej działalności gospodarczej określają następujące kody PKD :
 1. 22.11.Z - Wydawanie książek,
 2. 22.22.Z - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 3. 65.22.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
 4. 67.13.Z - Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 5. 71.40.Z - Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,
 6. 72.30.Z - Przetwarzanie danych,
 7. 72.40.Z - Działalność związana z bazami danych,
 8. 74.13.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
 9. 74.14.A - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 10. 74.40.Z - Reklama,
 11. 74.87.A - Działalność związana z organizacją targów i wystaw,
 12. 80.42. - Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.


2. W celu prowadzenia zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć gospodarczych Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z samorządami i innymi osobami prawnymi.

§ 9
Stowarzyszenie może powoływać komisje i fundusze na zasadach określonych przez Stowarzyszenie.

§ 10
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, oznak i znaków z napisem identyfikacyjnym.


ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 11
Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw,
 2. Rozwój społeczno-gospodarczy,
 3. Ograniczanie bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Powiatu Gostyńskiego.
§ 12
Cele określone w § 11 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
 1. wspieranie i inicjowanie wszelkich działań służących realizacji celów, o których mowa w § 11,
 2. współpraca z administracją samorządową i rządową,
 3. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 4. inicjowanie i wspieranie tworzenia ”Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości”,
 5. inicjowanie i wspieranie tworzenia ”Lokalnych Funduszy Poręczeń Kredytowych”
 6. współdziałanie w zakresie wdrażania lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych programów mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy,
 7. inicjowanie i wspieranie tworzenia systemu informacji gospodarczej,
 8. wydawanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych,
 9. inicjowanie i organizowanie zebrań, odczytów, seminariów, konferencji, konsultacji i szkoleń o tematyce związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia,
 10. inicjowanie, propagowanie i wspieranie wszelkich form samoorganizacji społeczności Powiatu Gostyńskiego zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia
 11. popularyzacja idei samozatrudnienia i przedsiębiorczości,
 12. promocja potencjału społeczno-gospodarczego i turystycznego Powiatu Gostyńskiego
 13. promocja Powiatu Gostyńskiego jako miejsca lokowania przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym inwestycji zagranicznych,
 14. inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych,
 15. inicjowanie, wspieranie, rozwijanie i współuczestniczenie we wszelkich inicjatywach mających na celu wzmacnianie i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Powiatu Gostyńskiego,
 16. inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do aktywizacji ludności wiejskiej w kierunku znajdowania zatrudnienia w sektorach pozarolniczych,
 17. inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do wielopłaszczyznowego rozwoju terenów wiejskich,
 18. wspieranie, promowanie i uczestnictwo w szeroko pojętej edukacji,
 19. inicjowanie i realizacja działań w celu pozyskiwania środków na realizację celów statutowych.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być gminy i powiaty oraz samorządy gospodarcze i zawodowe posiadające osobowość prawną.
3. Członkiem wspierającym mogą zostać osoby prawne i osoby fizyczne inne niż określone w ust. 1 poprzez złożenie stosownych oświadczeń woli Zarządowi Stowarzyszenia. Formy i rodzaje wspierania członkowie wspierający ustają z zarządem.
4. Członkostwo zwyczajne i wspierające nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania.
5. Warunkiem uzyskania członkostwa jest podjęcie przez właściwą radę powiatu lub gminy albo organu reprezentującego daną osobę prawną, uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia i przyjęcia postanowień niniejszego statutu. Dla osób fizycznych wystarczającym jest złożenie oświadczenia woli o przystąpieniu i akceptacji statutu.

§ 14
1. Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje na skutek:
   1. podjęcia uchwały o wystąpieniu ze Stowarzyszenia przez organ stanowiący danej osoby prawnej, z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia,
   2. złożenia oświadczenia woli o wystąpieniu ze Stowarzyszenia podanego na piśmie do wiadomości Zarządu przez osobę fizyczną,
   3. likwidacji jednostki samorządu terytorialnego bądź samorządu gospodarczego i zawodowego.

2. Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu ze Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
  1. niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku,
  2. działalności członka sprzecznej ze statutem i interesem Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członek ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu. Odwołanie należy przedstawić w formie pisemnej.
Jest ono rozpoznawane na najbliższym Walnym Zgromadzenia Członków.

§ 15
Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia,
 2. udziału w pracach Stowarzyszenia oraz korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Stowarzyszenia możliwości,
 3. używania odznak i znaków Stowarzyszenia,
 4. bieżącej informacji o wszelkich decyzjach, uchwałach oraz innych działaniach Stowarzyszenia i jego władz,
 5. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§ 16
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
 1. przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich i zadeklarowanych świadczeń,
 4. stosowanie się do wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA, TRYB POWOŁYWANIA
ORAZ ICH KOMPETENCJE

§ 17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
2. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać komisje problemowe.
3. Komisja powoływana jest do wypełnienia określonych zadań, wynikających z zakresu działania Stowarzyszenia.
4. Komisja działa w oparciu o regulamin pracy zatwierdzony przez Zarząd.

§ 18
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

§ 19
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.
2. Zgromadzeni członkowie Stowarzyszenia mogą uchwalić tryb głosowania tajnego według zasad określonych w ust. 1.

§ 20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, posiadają w Walnym Zgromadzeniu Członków po trzech przedstawicieli - w tym starostę (w przypadku powiatu) lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta (w przypadku gmin) oraz osobę wskazaną przez starostę, wójta, burmistrza czy prezydenta miasta oraz jedną osobę delegowaną przez jednostkę stanowiącą samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządów gospodarczego i zawodowego, które w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków posiadają po dwóch przedstawicieli.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w głosowaniu każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
4. Członkowie wspierający mają głos doradczy.
5. Osoby fizyczne - członkowie wspierający uczestniczą w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków osobiście.
6. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w terminie 30 dni od dnia wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Posiedzenie to jest zwoływane przez Komitet Założycielski Stowarzyszenia, który o terminie i miejscu powiadamia w skuteczny sposób (pisemnie) wszystkich członków Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.

§ 21
1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd, nie rzadziej niż jeden raz na dwanaście miesięcy. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia na piśmie na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W przypadku gdy w pierwszym terminie nie ma wymaganej liczby członków do odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, zebranie może odbyć się w drugim terminie bez względu na liczbę uczestników jeśli zebranie odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu w odstępie pół godziny od wyznaczonego pierwszego terminu i o ile członkowie o możliwości tej powiadomieni zostali w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków.
3. Dla uchwalenia likwidacji Stowarzyszenia wymagana jest obecność na Walnym Zgromadzeniu Członków co najmniej 2/3 liczby członków Stowarzyszenia. Zapis ust. 2 § 21 o drugim terminie Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku podejmowania uchwały o likwidacji Stowarzyszenia nie ma zastosowania.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd na pisemny wniosek:
 1. Komisji Rewizyjnej,
 2. co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 2. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 3. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 4. uchwalanie regulaminów pracy związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu i innych członków Stowarzyszenia,
 9. uchwalanie zmian statutu,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 12. podejmowanie wszelkich innych uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
§ 23
Walne Zgromadzenie Członków, na którym udzielane jest absolutorium Zarządowi, odbywa się nie później niż do końca czerwca następnego roku.

§ 24
1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Członków Zarządu.
3. Zakres czynności członków Zarządu ustala Zarząd.
 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. rezygnacji z funkcji,
  2. odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
 2. Utrata mandatu członka Zarządu powoduje zwolnienie z wszystkich czynności i funkcji, które członek Zarządu pełnił z ramienia Stowarzyszenia w charakterze przedstawiciela w instytucjach i organizacjach.
§ 25
1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 2. uzgadnianie form i rodzajów wspierania ze strony członków wspierających,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu dla realizacji celów statutowych,
 4. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa zwyczajnego i wspierającego,
 6. powoływanie komisji do poszczególnych spraw i zagadnień,
 7. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 8. rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie innych działań nie zastrzeżonych dla pozostałych organów Stowarzyszenia.
§ 26
1. Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia w razie potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez jego Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego wniosku.
3. Zaproszenia na posiedzenia Zarządu powinny być dostarczone na co najmniej 4 dni przed terminem posiedzenia z dołączonym porządkiem obrad.
4. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.
5. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i przewodniczący innych komisji o ile takie zostaną powołane.

§ 27
1. Posiedzenia Zarządu są prawomocne przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 28
Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium z działalności Zarządu.
§ 30
W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków dokonuje się wyborów uzupełniających.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 31
1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może posiadać majątek trwały, obrotowy, udziały i akcje w obcych podmiotach.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 1. składek członkowskich, dotacji,
 2. darowizn, spadków i zapisów,
 3. dochodów z własnej działalności,
 4. dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej.
§ 32
1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych upoważnieni są Prezes, V-ce Prezes lub członek Zarządu i skarbnik działający łącznie.
3. Zarząd może upoważnić Kierownika Biura do składania oświadczeń woli jednoosobowo w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Biura Stowarzyszenia, w zakresie ustalonym uchwałą Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 33
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną.
3. Komisja Likwidacyjna przeprowadza likwidację Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków.
4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
5. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostałego po zakończeniu likwidacji majątku Stowarzyszenia na określone cele społeczne.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy, o której mowa w § 3 statutu.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 34
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania go w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Statut może być zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.


Przewodniczący Rady
/-/Piotr RadojewskiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie