Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVII/105/2004

Uchwała nrXVII/105/2004

Numer uchwały: 2004/17/105
Numer sesji: 17
Rok: 2004

Uchwała Nr XVII/105/2004
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie: przyznania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami oraz w związku z art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 48 ust. 5 art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U z 2004 roku Nr 64, poz. 593 z póżniejszymi zmianami): Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1
  1. Pomoc w postaci zakupu jednego posiłku dziennie przyznana uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych w okresie nauki może być realizowana nieodpłatnie.
  2. Pomoc nieodpłatną przyznaje się uczniom z rodzin które własnym staraniem nie zapewniają dzieciom gorącego posiłku, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2

Dochód o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 3
  1. Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 może być również przyznana uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc ta przyznawana jest nieodpłatnie a kierownik ośrodka pomocy społecznej odstępuje od żądania zwrotu kosztów świadczenia.
  2. Pomocy w postaci jednego posiłku nie przyznaje się uczniom, którzy nie spełniają warunków wymienionych w § 1 ust. 2 i § 3 ust. 1.
§ 4
  1. Przyznanie pomocy w formie posiłku, następuje na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
  2. Pomoc może być udzielana z urzędu.
  3. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się na podstawie uprzednio przeprowadzonego wywiadu środowiskowego (rodzinnego).
§ 5

Traci moc uchwała Nr XXX/159/2001 Rady Miejskiej Pogorzeli z dn. 29 czerwca 2001 r. w sprawie przyznania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie