Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/101/2004

Uchwała Nr XVI/101/2004

Numer uchwały: 2004/16/101
Numer sesji: 16
Rok: 2004

Uchwała Nr XVI/101/04
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 17 sierpnia 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.109 i art.124 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2003 r Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1

 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 38.728 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 7.386.053 zł.

§ 2

 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 104.728 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 7.515.993 zł.
 3. Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 129.940 są wolne środki jako nadwyżka środków
  pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek
  z lat ubiegłych.
 4. Przychody i rozchody budżetu gminy po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 5. Wydatki majątkowe określa zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Pogorzela
Nr XVI/101/04 z dnia 17.08.2004 r

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2004

                                                                                                                                                                                                     Zwiększenia


Dział 600 Transport i łączność

21.000

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

21.000

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł

21.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17.728

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

17.728

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

17.728

Ogółem zwiększenia:

38.728Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Pogorzela
Nr. XVI/101/04 z dnia 17.08.04

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2004

 
Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział 600 Transport i łączność


50.000

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
 
50.000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
50.000

Dział 750 Administracja publiczna


70.728

rozdział 75023 Urzędy gmin
 
70.728

§ 4270 Zakup usług remontowych
 
70.728

Dział 758 Różne rozliczenia

53.000


rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

53.000
 

§ 4810 Rezerwy

53.000
 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


40.000

rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 
66.000

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
 
66.000

rozdział 90095 - Pozostała działalność

29.000
 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

29.000
 

Razem wydatki:

82.000

186.728Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Pogorzela
Nr XVI/101/04 z dnia 17.08.2004 r

ZESTAWIENIE

Przychodów i Rozchodów
- plan na 2004 rok -


PRZYCHODY :
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
957 - Nadwyżki z lat ubiegłych
Razem przychody:


111.000
63.940
174.940

ROZCHODY :
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów


45.000

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-08-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional