Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXV/100/2004

Uchwała nrXV/100/2004

Numer uchwały: 2004/15/100
Numer sesji: 15
Rok: 2004

Uchwała Nr XV/100/04
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art. 109 i art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1
  1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.480 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 7.340.672 zł.
§ 2
  1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.480 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 7.404.612 zł.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Pogorzela
Nr XV/100/04 z dnia 29.06.2004 r

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2004Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa


4.480

rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego


4.480

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


4.480

Dział 756

Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

113.645


rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

113.645


§ 0320

Podatek rolny

113.645


Dział 758

Różne rozliczenia


113.645

rozdział 75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin


113.645

§ 2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa


113.645


Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Pogorzela
Nr. XV/100/04 z dnia 29.06.04

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2004Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa


4.480

rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego


4.480

§ 3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych


4.480
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie