Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIV/96/2004

Uchwała nrXIV/96/2004

Numer uchwały: 2004/14/96
Numer sesji: 14
Rok: 2004

Uchwała Nr XIV/96/04
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.109 i art.124 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1
  1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 365.384 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 7.284.630 zł.
§ 2
  1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 365.384 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 7.348.570 zł.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Pogorzela
Nr XIV/96/04 z dnia 28.05.2004 r

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2004Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział 801

Oświata i wychowanie


684


rozdział 80101


Szkoły Podstawowe


684


§ 2030


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin


684


Dział 852

Pomoc społeczna


38.800


403.500


rozdział 85212


Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


403.500


§ 2010


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


403.500


rozdział 85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne


36.000§ 2010


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


36.000rozdział 85216


Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze


2.800§ 2010


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


2.800
Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Pogorzela
Nr XIV/96/04 z dnia 28.05.04

Zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2004 rok.Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział 750

Administracja publiczna


40.040rozdział 75095


Pozostała działalność


40.040§ 4100


Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne


40.040Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem


40.040


rozdział 75647


Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych


40.040


§ 4100


Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne


40.040


Dział 801

Oświata i wychowanie


684


rozdział 80101


Szkoły Podstawowe


684


§ 3240


Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów


684


Dział 852

Pomoc społeczna


38.800


403.500


rozdział 85212


Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


403.500


§ 3110


Świadczenia społeczne


397.923


§ 4010


Wynagrodzenia osobowe pracowników


4.054


§ 4110


Składki na ubezpieczenie społeczne


698


§ 4120


Składki na Fundusz Pracy


99


§ 4210


Zakup materiałów i wyposażenia


126


§ 4300


Zakup usług pozostałych


300


§ 4410


Podróże służbowe krajowe


300


rozdział 85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne


36.000§ 3110


Świadczenia społeczne


24.637§ 4110


Składki na ubezpieczenia społeczne


11.363rozdział 85216


Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze


2.800§ 3110


Świadczenia społeczne


2.800
OGÓŁEM


78.840


444.224

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie