Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIV/94/2004

Uchwała nrXIV/94/2004

Numer uchwały: 2004/14/94
Numer sesji: 14
Rok: 2004

Uchwała Nr XIV/94/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz udzielenie innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego uprawnionych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ustawa z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.34a ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady umorzenia, odroczenia terminu zapłaty oraz rozkładanie na raty wierzytelności przez Gminę i gminne jednostki organizacyjne z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, zwanych dalej “wierzytelnościami”, wobec osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej “dłużnikami”.

§ 2

1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

  - w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić tej wierzytelności,

  - nie może ustalić osoby dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

  - ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika w szczególności jego egzystencji,

  - zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowania egzekucyjne okazało się nie skuteczne.

  2. Przy umorzeniu wierzytelności, w przypadku określonym w ust.1 pkt.3 wymagany jest wniosek dłużnika, a w przypadkach w ust.1 pkt.1, 2 i 4, umorzenie może nastąpić także z urzędu.

  § 3

  1. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem należności ubocznych.

  2. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy określić termin zapłaty pozostałej części należności. W przypadku gdy dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty umorzenie może być cofnięte.

  § 4

  1. Ustala się następujące rodzaje ulg udzielanych w spłaceniu należności pieniężnych z tytułu wierzytelności, o których mowa w niniejszej uchwale:

  - odroczenie terminu zapłaty,

  - rozłożenie na raty.

  2. Ulgi, o których mowa w ust.1, stosuje się w przypadkach gospodarczo uzasadnionych lub zasługujących z innych przyczyn na uwzględnienie, jeżeli analiza możliwości płatniczych dłużnika pozwala przypuszczać, iż odroczenie terminów zapłaty wierzytelności lub rozłożenie spowoduje ściągnięcie całej dochodzonej wierzytelności.

  3. Udzielenie ulgi może nastąpić na wniosek petenta lub z Urzędu od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa w ust.1, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyjmujący ulgę.

  4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości jakiejkolwiek z rat ustalonych przez organ przyznający ulgę oraz w przypadkach określonych w § 5, pozostała do spłaty wierzytelności staje się natychmiast wymagana wraz z odsetkami za zwłokę, w tym wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 3.

  § 5

  Oświadczenie o umorzenie wierzytelności lub o udzielenie ulgi w należności może być cofnięta,, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których wierzytelność umorzono lub udzielono ulgi okazały się fałszywe bądź też dłużnik wprowadził podmiot przyznający ulgę w błąd co do okoliczności stanowiących podstawę jej przyznania.

  § 6

  1. Do umorzenia wierzytelności uprawnionymi są:

  - kierownik gminnej jednostki organizacyjnej wobec jej wierzytelności - jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza kwoty dwukrotnego najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników z miesiąca grudnia w roku poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu,

  - Burmistrz Pogorzeli wobec wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych jeżeli wierzytelność jest wyższa niż dwukrotność wynagrodzenia, o których mowa w pkt. 1,

  - Burmistrz Pogorzeli wobec pozostałych wierzytelności nie stanowiących wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych.

  2. Przez wartość wierzytelności rozumie się należność główną, odsetki oraz inne należności uboczne.

  § 7

  Do udzielania ulg w postaci odraczania terminu zapłaty w całości lub części wierzytelności albo rozłożenia płatności na raty. Uprawnieni są: Burmistrz Pogorzeli i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

  § 8

  1. Umorzenie wierzytelności oraz odroczenie zapłaty następuje w formie decyzji, która nie jest decyzją w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

  2.Rozłożenie wierzytelności na raty następuje w formie umowy zawieranej z dłużnikiem.

  § 9
  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli

  § 10
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Uchwały Rady
  Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
  Autor informacji: Jacek Andraszak
  Informację wprowadził: Jacek Andraszak
  Opublikowany dnia: 2004-05-28
  Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie
  Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
  Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.  Valid XHTML 1.0 Transitional