Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie - OBWIESZCZENIE o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie - OBWIESZCZENIE o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko


OŚ.6220.03.3.2019

 

Zawiadomienie - OBWIESZCZENIE

o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z póz. zm.), zgodnie z art. 30  i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że na wniosek z dnia 31.05.2019r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa chlewni tuczników o obsadzie do 378,00 DJP zlokalizowanej w miejscowości Bułaków, gm. Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 369 ark. mapy 1 obręb Bułaków

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej (Urząd Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela), ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (um@pogorzela.pl), w terminie 30 dni tj. od dnia 17.06.2019r. do dnia 16.07.2019r. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli  w godzinach pracy Urzędu, biuro nr 6 można zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie.

Uwagi i wnioski złożone w wyznaczonym terminie zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Pogorzeli przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu uzgodnienia/opinii Regionalnego Dyrektora Ochrany Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego   w Gostyniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.   

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu

- w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu

- w gablocie ogłoszeń we wsi Bułaków

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Anna fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2019-06-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-06-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional