Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie-OBWIESZCZENIE o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie-OBWIESZCZENIE o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko


Pogorzela, dnia 16.04.2019r.
OŚ.6220.02.3.2019

Zawiadomienie-OBWIESZCZENIE
o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z póz. zm.), zgodnie z art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości,

że na wniosek z dnia 05.04.2019r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: Modernizacja istniejącej obory wraz z rozbudową i budową infrastruktury technicznej w miejscowości Głuchów, gm. Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 34/3 i 34/4 ark. mapy 2 obręb Głuchów.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej (Urząd Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela), ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (um@pogorzela.pl), w terminie 30 dni tj. od dnia 29.04.2019r. do dnia 28.05.2019r. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli w godzinach pracy Urzędu, biuro nr 6 można zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie.

Uwagi i wnioski złożone w wyznaczonym terminie zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Pogorzeli przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrany Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.


Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
- udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu
- w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz na stronie internetowej tut. urzędu
- w gablocie ogłoszeń we wsi Głuchów
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2019-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-04-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie