Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » ZAWIADOMIENIE STRON O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH W FORMIE PUBLICZNEGO OBWIESZCZENIA

ZAWIADOMIENIE STRON O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH W FORMIE PUBLICZNEGO OBWIESZCZENIA


OŚ.6220.03.15.2018

ZAWIADOMIENIE STRON O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH W FORMIE PUBLICZNEGO OBWIESZCZENIA

Burmistrz Pogorzeli działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia, że dnia 01 kwietnia 2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.03.14.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 60 DJP, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 114, obręb Głuchów, gmina Pogorzela,

Decyzja i dokumentacja sprawy wraz z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pozostałych organów opiniujących jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, biuro nr 6. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego podania do wiadomości.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2019-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-04-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie