Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIII/89/2004

Uchwała nrXIII/89/2004

Numer uchwały: 2004/13/89
Numer sesji: 13
Rok: 2004

UCHWAŁA Nr XIII/89/04
Rady Miejskiej Pogorzeli
z dnia 23 kwietnia 2004 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Gostyńskiej w Pogorzeli

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 roku, Nr 80 poz. 717 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) Rada Miejska Pogorzeli uchwala , co następuje :

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pogorzela.

§ 2
  1. Obszar opracowania planu obejmuje działki nr 32, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 1570/21, 1570/22, 1570/23, 1570/19 i częściowo1570/18 zlokalizowane przy ulicy Gostyńskiej w Pogorzeli.
  2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik do uchwały.
§ 3

Przedmiotem planu jest przeznaczenie w/w obszaru na tereny zabudowy przemysłowej i usług.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XII/77/04 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 12 marca 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Gostyńskiej w Pogorzeli.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie