Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w formie publicznego obwieszczenia

Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w formie publicznego obwieszczenia


Burmistrz Pogorzeli zawiadamia strony, iż zebrane zostały już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 60 DJP, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 114, obręb Głuchów, gmina Pogorzela.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W dniu 28.02.2019r. dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wydane postanowienie znak OŚ.6220.03.12.2018 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym i dokumentacją sprawy wraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli w godzinach pracy Urzędu, biuro nr 6, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego podania do wiadomości.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2019-03-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-03-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie