Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIII/86/2004

Uchwała nrXIII/86/2004

Numer uchwały: 2004/13/86
Numer sesji: 13
Rok: 2004

Uchwała Nr XIII/86/04
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.109,art.116 ust .1 i art.124 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 174.940,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy po zmianach wynosi:
  • po stronie dochodów 6.911.451 zł.
  • po stronie wydatków 6.975.391 zł
§ 3

1.Żródłem sfinansowania deficytu w kwocie 63.940 zł są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2.Przychody i rozchody budżetu gminy po zmianach określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3.Wydatki majątkowe na rok 2004 określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Pogorzela
Nr XIII/86/04 z dnia 23.04.2004 r.Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2004


Zwiększenia

Zmniejszenia

Dział 600 Transport i łączność

125.000


Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

125.000


§ 4300 Zakup usług pozostałych

45.000


§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80.000


Dział 710 Działalność usługowa

26.000


Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

26.000


§ 4300 Zakup usług pozostałych

26.000


Dział 750 Administracja publiczna

10.000


Rozdział 75023 Urzędy Gmin

10.000


§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

10.000


Dział 758 Różne rozliczenia

25.940


Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

25.940


§ 4810 Rezerwy ogólne i celowe

25.940


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16.000

42.000

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód


42.000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


42.000

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

6.000


§ 4300 Zakup usług pozostałych

6.000


Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

10.000


§ 4300 Zakup usług pozostałych

10.000


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.000


Rozdział 92195 Pozostała działalność

5.000


§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

5.000


Dział 926 Kultura fizyczna i sport

9.000


Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

9.000


§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4.000


§ 4300 Zakup usług pozostałych

5.000


OGÓŁEM:

216.940

42.000Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Pogorzela
Nr XIII/86/04 z dnia 23.04.2004

ZESTAWIENIE
Przychodów i Rozchodów
plan na 2004 rok -

PRZYCHODY:

955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 174.940

ROZCHODY:

992 -Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 111.000Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie