Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXII/84/2004

Uchwała nrXII/84/2004

Numer uchwały: 2004/12/84
Numer sesji: 12
Rok: 2004

U c h w a ł a nr XII/84/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli

z dnia 12 marca 2004 roku

w sprawie: ustalenia dla radnych stawek za jeden kilometr przebiegu w podróży
służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy /Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm./ Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Radnym Rady Miejskiej w Pogorzeli przysługuje zwrot kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów użyczenia do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy /Dz. U. Nr 27, poz. 271/.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie