Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXII/82/2004

Uchwała nrXII/82/2004

Numer uchwały: 2004/12/82
Numer sesji: 12
Rok: 2004

Uchwała nr XII/82/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 12 marca 2004 r.

W sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pogorzela.

Na podstawie art. 5a ust. 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2001r. nr 142,poz.1951 ze zm.).
Rada Miejska Pogorzela, uchwala co następuje:

§ 1
Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Pogorzela.

§ 2
Za wyjątkiem przypadków przewidzianych ustawą, konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy Rady Miejskiej, Burmistrza, jednostek pomocniczych gminy, oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Pogorzela.

§ 3
1. O przeprowadzeniu konsultacji podjętych z inicjatywy podmiotów określonych w § 2 , rozstrzyga Rada Miejska w drodze uchwały, ustalając treść pytania i zakres terytorialny konsultacji.
2. W przypadkach przewidzianych ustawą, o przeprowadzeniu konsultacji, postanawia Burmistrz, w drodze Zarządzenia.

§ 4
Konsultacje obejmują obszar całej Gminy lub wyodrębnionej jednostki pomocniczej.

§ 5
Konsultacje przeprowadza się wśród mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§ 6
Konsultacje przeprowadza się na zwołanych w tym celu zebraniach mieszkańców jednostek pomocniczych.

§ 7
Zebranie zwołuje Burmistrz, określając jego termin i miejsce oraz wyznaczając osoby do przeprowadzenia konsultacji.

§ 8
O zwołanym zebraniu zawiadamia się mieszkańców, w sposób zwyczajowo przyjęty, na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 9
1. Przebieg konsultacji (zebrania) winien uwzględniać:
a/ przedstawienie treści pytania,
b/ przedstawienie informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi i udzielenie wyjaśnień,
c/ sporządzenie listy obecności zawierającej podpisy osób uczestniczących w zebraniu,
d/ przeprowadzenie głosowania.
2 Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający:
a/ przebieg zebrania, w tym stawianie pytania i udzielone wyjaśnienia,
b/ wynik głosowania.
3. Protokół podpisuje osoba wyznaczona zgodnie z § 7.
4. Do protokołu załącza się listę obecności.

§ 10
1. Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami, Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej.
2. O wyniku konsultacji Burmistrz informuje inicjatora konsultacji.

§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pogorzela.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie