Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXII/76/2004

Uchwała nrXII/76/2004

Numer uchwały: 2004/12/76
Numer sesji: 12
Rok: 2004

UCHWAŁA Nr XII/76/04
Rady Miejskiej Pogorzeli
z dnia 12 marca 2004 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Wiosny Ludów w Pogorzeli

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 roku, Nr 80 poz. 717 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 ze zmianami )

Rada Miejska Pogorzeli uchwala , co następuje :

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pogorzela.

§ 2
  1. Obszar opracowania planu obejmuje część działek nr 870, 871, 872, 873, 874, 876, 877, 878, 879 i 880 zlokalizowanych w Pogorzeli przy drodze Pogorzela - Głuchów.
  2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik do uchwały.
§ 3

Przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia w/w obszaru z terenów upraw rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.

§ 4

Uchwala się następujący zakres opracowania :
  1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.
  2. Określenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
  3. Określenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
  4. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu , w tym linii zabudowy , gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy.
  5. Określenie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
  6. Określenie zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
  7. Określenie stawki procentowej, stanowiącej opłatę od wzrostu wartości nieruchomości o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie